ชวนมางานท่องเที่ยววิถีชุมชนชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณในงาน Lanna Expo 2018

0
789

งานท่องเที่ยววิถีชุมชนชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ วันที่22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ เวทีงานท่องเที่ยววิถีชุมชนชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ในงาน Lanna Expo 2018 ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน

ด้วย คําแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2557 ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อ 6.6 ในด้านการชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยว ในประเทศไทย สร้างสิ่งจูงใจ และอํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลบรรยากาศการท่องเที่ยว อีกทั้ง นโยบายการสร้างรายได้ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งระดับ ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพ การบริการท่องเที่ยว ยกระดับประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการประชุมการสัมมนา และการแสดงสินค้าของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กําหนด แนวทางนโยบาย ด้านการท่องเที่ยว ในเรื่องการเร่ง เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนตลาดท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศ และในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวม และความจำเป็นในการปรับตัว โดยการเชื่อมโยง กับอนุภูมิภาคในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และการปรับตัวหลังจากก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน “วัดศรี สุพรรณ” ชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ พบกับการย้อนรอยอดีตอาณาจักรล้านนา แหล่งผลิต เครื่องเงินที่เป็นชุมชนวัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกชมและอุดหนุนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน จากร้านค้ากว่า 40 ร้านค้าและนิทรรศการประวัติศาสตร์ย้อนรอยอารยธรรมล้านนา “วัดศรีสุพรรณ” การแสดง ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า “งานท่องเที่ยววิถีชุมชนชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ” ภายในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม ณ Hall 3 โซนท่องเที่ยว ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่