มช.จับมือสสว.ผนึกกำลังดันSMEs ภาคเหนือเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

0
655

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผนวกกำลังผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือกว่า 168 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้ 4 โครงการ หนุนกำลังเดินหน้าต่อเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกิจกรรม Northern Business Matching ภายใต้การดำเนินงานโดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการภายใต้ 4 โครงการของ สสว. เข้ารับการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า (Business Matching) โดยมีบริษัทจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพสู่สากล โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งนายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ และ ดร.ภคินี อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้พาผู้ประกอบกว่า 168 ราย ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปีงบประมาณ 2562, โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2562 และ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562 เข้ารับการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า (Business Matching) โดยมีบริษัทจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุน อาทิเช่น บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด (สาขาแอร์พอร์ต), Rimping Supermarket, CMU Carelicious, Thai Myanmar Intertrade, Kunming Simyit industral and trading เข้าร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และอีกหนึ่งโครงการในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจและ OTOP ด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างแนวทางการเป็นชุมชนต้นแบบในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ผ่านกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน Good Practices ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า (Business Matching) สงวนสิทธิเฉพาะผู้ประกอบการภายใต้ 4 โครงการนี้เท่านั้น

ทั้งนี้ โครงการภายใต้กิจกรรมยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายฝ่าย อาทิ ศูนย์ให้บริการ OSS เชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ (สวทช.), หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (NIA), Fin, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นต้น ที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจริเริ่มธุรกิจ หรือต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับธุรกิจ และโซนการแสดงนิทรรศการและสินค้าของผู้ประกอบการภายใต้โครงการกว่า 188 ราย

นายมนัส ขันใส กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ เป็นโอกาสในการค้าขายให้กับผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง การเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั้น การส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ การส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ อาทิเช่น ด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านกระบวนการผลิต เป็นต้น โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย เข้ามาพัฒนาหรือปรับใช้กับธุรกิจ ถือเป็นการเตรียมพร้อมศักยภาพผู้ประกอบการให้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

ทั้งนี้ ภายใต้การดำเนินงาน 4 โครงการ ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ (KIC) ซึ่งประกอบด้วยโครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปีงบประมาณ 2562 โครงการยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ (Boost up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562 จึงถือเป็นโครงการที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้สามารถยกระดับศักยภาพทางธุรกิจได้

ขณะที่ นายวชิระ แก้วกอ กล่าวเสริมว่า ด้วย สสว. มีเป้าหมายในการผลักดันผู้ประกอบการไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจระดับสากลมากขึ้น โดยการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ เกิดการยกระดับ SME ไทยทุกระดับการเติบโต เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

สสว. จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ในการส่งเสริมและพัฒนา SME ในหลากหลายด้าน อาทิ การส่งพัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม หรืองานวิจัย การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่ตลาดสากล ผ่านโครงการต่างๆ ของ สสว. ซึ่งงาน “Northern Business Matching” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมโครงกับ สสว. โดยมี 4 โครงการ ได้แก่

โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) ปีงบประมาณ 2562 เป็นการส่งเสริมชุมชนและผู้ประกอบการชุมชน ในการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจชุมชน และเป็นต้นแบบในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพได้ โดยในปีนี้ สสว. ได้ดำเนินการดังกล่าวยังพื้นที่ อำเภอบ้านธิ และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปีงบประมาณ 2562

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ให้ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสู่ SMEs 4.0 ซึ่ง สสว. ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าจากนวัตกรรม และจัดทำแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเชิงลึก และนำผู้ประกอบการสู่การทดสอบตลาด

โครงการยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ (Boost up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการ โดยการนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาครัฐ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดด้วยคุณภาพ เป็นต้น

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562 เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านตลาดออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ, การถ่ายภาพสินค้าให้มีความน่าสนใจ, การเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่าน Platform E-Marketplace และกิจกรรมนำร่องระบบตัวแทนดูแลผู้ประกอบการ (Agency Model) ภายใต้ Business Coordinator Unit (BCU) ซึ่งเป็นการบ่มเพาะในรูปแบบการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อการค้า (Digital Transformation)ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละโครงการนั้น ล้วนเป็นโครงการที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา ผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็นฐานรากเศรษฐกิจของประเทศ งาน “Northern Business Matching” จึงถือเป็นความตั้งใจในการสนับสนุน ส่งเสริมจาก สสว. ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถยกระดับได้ต่อไป

ด้าน ดร.ภคินี อริยะ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ถือเป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินงาน 4 โครงการ ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ (KIC) ซึ่งประกอบด้วยโครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปีงบประมาณ 2562โครงการยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ (Boost up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2562โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ ได้ทดสอบตลาดและนำเสนอต้นแบบการประกอบธุรกิจที่ประสบความเร็จ การเจรจาทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงสินค้าและธุรกิจของผู้ประกอบการกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแหล่งเงินทุนกิจกรรมหลักภายในงาน “Northern Business Matching” ได้แก่1. กิจกรรม BUSINESS MATCHING 2. กิจกรรม PRODUCT SHOWCASE 3. กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับ SMEs จากหน่วยงานต่างๆ และ 4. กิจกรรมอบรมสัมมนา