วิทยาลัยนานาชาติ มช. เปิดหลักสูตรป.ตรี-เอก ด้านนวัตกรรมดิจิทัลฯ

0
774

เมื่อวันที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดตัวแนะนำ “วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล” คณะใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0) มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในอาเซียนตอนบน (To be Northern ASEAN Digital Hub) โดยล่าสุดได้มีการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ที่รองรับความต้องการตลาดแรงงาน และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ด้านการบ่มเพาะธุรกิจ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีการเงิน รวมไปถึงการสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ

จุดเด่นของหลักสูตรนี้จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวสู่การสร้างทักษะนักศึกษาให้มีความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกระแส (Trend) เช่น Private Cloud Server (Hyper-convergence) ที่ใช้กับข้อมูลจำนวนมากในการคำนวณขั้นสูงและมีความสลับซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยคอมพิวเตอร์ปกติ, Virtual Machine Server ใช้ในการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการให้มีจำนวนมากโดยใช้ Hardware เพียงเครื่องเดียว เป็นต้น มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ชั้นนำจากต่างประเทศ ที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการนานาชาติ ที่มีทักษะ 3T คือ เทคโนโลยี (Technology), ความเชี่ยวชาญ (Talent) และมีความอดทน (Tolerance) สามารถปฏิบัติจริงได้ในระดับสากล

ล่าสุดจึงได้มีการเปิดตัวหลักสูตรด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีการเงิน ขึ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิเช่น University of Electronic Science and Technology of China, PRC, University of Westminster, UK, Alibaba Global Supplier Development, PRC, Stiftung Entrepreneurship, Germany

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรที่รองรับนโยบายดังกล่าว เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานในระดับต่างๆ จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเท่าทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ บูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาสินค้า บริการ และแผนธุรกิจใหม่ ทั้งราชการธุรกิจ หรือสังคม บนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 4 ปี หรือเรียนที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2 ปี และไปเรียนต่อในต่างประเทศอีก 2 ปี

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ) หลักสูตรในรูปแบบโมดูล (Module) และแบบปฏิบัติจริง พร้อมลงสนามเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการนานาชาติในต่างประเทศ 4 เมือง 3 ประเทศ มุ่งเน้นการสร้าง “ยูนิคอร์น” ให้กับคนไทย เมื่อจบหลักสูตรสามารถออก ICO White Paper & Financial Module หรือหนังสือชี้ชวน และข้อมูลเสนอขายหุ้นเป็นเงินสกุลดิจิทัล ที่เป็นช่องทางในการระดมทุนเข้าสู่บริษัทได้

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ/ สหวิทยาการ) มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรในระดับผู้กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อให้สามารถทำงานสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สามารถพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้

4. หลักสูตรฝึกอบรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรเรียนในลักษณะโมดูล (Module) ให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะ (Up-Skill, Re-skill) ที่ตรงกับความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน และความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถเทียบโอนได้กับกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอีกด้วย

หลักสูตร ป.ตรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 8 ก.ค.61 รับจำนวน 50 คน สำหรับหลักสูตร ป.โท-เอก ติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยฯ ได้โดยตรง สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icdi.cmu.ac.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 053-942606 เปิดรับลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.icdi.cmu.ac.th