เวทีนางสาวเชียงใหม่ คืนสังเวียนสู่เวทีการประกวด“นางสาวไทย” ปี2562

0
1863

นายธนวัฒน์ วันสม ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดนางสาวไทย และ ดร.อดิศร สุดดี ผู้อำนวยการกอง ประกวดนางสาวเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการร่วมมือการการคัดเลือกสาวงามตัวแทน จังหวัดเชียงใหม่ จากเวที “นางสาวเชียงใหม่” เข้าร่วมประกวดนางสาวไทยในปี 2563 เป็นต้นไป

โดยในปีนี้ ประเดิมด้วย การแต่งตั้ง อดีตนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 นางสาววธูสิริ ใจกลาง หรือ น้องคิตตี้ ให้ตำรงตำแหน่ง “นางงามเชียงใหม่ 2562” เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม ประกวดนางสาวไทย 2562

อนึ่ง เวทีนางสาวเชียงใหม่ในอดีต นับว่าเป็นเวทีพี่เวทีน้องมีสายสัมพันธ์อันยาวนานของการประกวดนางสาวไทยมาตลอดกว่า 80 ปี โดยมีนางสาวเชียงใหม่ ได้รับตำแหน่งสำคัญบนเวที นางสาวไทยหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น ดวงจันทร์ บุญศรี นางสาวเชียงใหม่ 2495 (รองนางสาวไทย 2495) รุ่งทิพย์ ภิญโญ นางสาวเชียงใหม่ 2510 (รองนางสาวไทย 2510) เนตรทราย ชลาธาร

นางสาวเชียงใหม่ 2511 (รองนางสาวไทย 2511) สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ นางสาวเชียงใหม่ 2529 (รองนางสาวไทย 2529) มัลลิกา เกรียงไกร นางสาวเชียงใหม่ 2530 (รองนางสาวไทย 2530) พิม พิไล ไชยโย นางสาวเชียงใหม่ 2531 (รองนางสาวไทย 2531) วิภาวรรณ จันทรวงค์ นางสาวเชียงใหม่ 2533 (รองนางสาวไทย 2533) และ กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวเชียงใหม่ 2553 นางสาวเชียงใหม่คนและคนเดียวที่คว้า ตำแหน่งนางสาวไทยนางสาวไทย 2553 มาเป็นผลสำเร็จ

ดร.อดิศร สุดดี ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการมีส่วนร่วมกับกองประกวด นางสาวไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท รายา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย 2562 (นางงาม ภาคเหนือ) เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งสุภาพสตรีที่มีความเพียบพร้อม และเหมาะสม เป็นตัวแทนนางงามเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วม ประกวดนางงามระดับภูมิภาคและ ระดับประเทศ ในการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562 โดยได้พิจารณาคุณสมบัติจาก คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นสมควรที่จะแต่งตั้งให้

นางสาววธูสิริ ใจกลาง นางสาวเชียงใหม่ ประจาปี 2561 อายุ 26 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ด้านงานจิตอาสา ประกอบไปด้วย ผ้าป่า หนังสือ ชมรมบรรณารักษ์ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่, ชมรมอาสา พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการสานฝันปันน้องสู่ห้องแห่งการเรียนรู้ ด้าน ผลงานและทุนวิจัย รางวัลเกียรติยศ “ตราชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 6) โดยสหพันธ์ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค, ประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและบุคคลดีเด่นยอดเยี่ยมด้านสังคมสงเคราะห์ ม.เชียงใหม่, เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่, ทำงานสาธารณะประโยชน์ร่วมกับสภากาดชาดไทย, รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ม.เชียงใหม่ และรับทุนการวิจัยจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร