เชิญร่วมงาน Thapae Unplug “มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนาด้วยผญาบรรพชน”

0
1214

จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในเครือข่าย กลุ่มสล่าล้านนาและเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน กำหนดจัดกิจกรรม Thapae Unplug “มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนาด้วยผญาบรรพชน”ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562  ณ ข่วงประตูท่าแพ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นฐานในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งก่อให้เกิดรายได้และเป็นการเปิดเวทีให้แก่ภูมิปัญญาสล่าล้านนา มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา สู่การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคมวัฒนธรรม

ภายในพบกับ การเสวนาในหัวข้อ การสืบทอด สร้างสรรค์หัตถกรรมล้านนาร่วมสมัย/ สล่าล้านนา สู่การออกแบบและพัฒนาเมืองเชียงใหม่ และการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายงานหัตถกรรมล้านนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น.  การนำเสนอผลงานและการสาธิตภูมิปัญญาสล่าล้านนา 125 ภูมิปัญญาจาก 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน การสาธิตการทอาหาร/ขนมพื้นบ้านและน้ำสมุนไพร

ตลอดระยะเวลา 3 วัน จะทำให้ผู้ร่วมงานทราบเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของสล่าล้านนา สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และจะได้พบกับบรรยากาศ Unplug หรือบรรยากาศ แสงเทียนแห่งล้านนาตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น.