อจน.มอบถังดักไขมันสำเร็จรูป ให้อปท.เชียงใหม่ นำไปติดตั้งในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลองแม่ข่า หวังลดปริมาณไขมันที่จะถูกปล่อยลงคลอง

0
526

อจน. จัดโครงการ“โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใสให้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดหาถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 15 ลิตร จำนวน 330 ถัง เพื่อมอบให้กับอปท.เชียงใหม่นำร่อง เทศบาลนครเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลช้างเผือก ,เทศบาลตำบลป่าแดด และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย กล่าวว่า องค์การจัดการน้ำเสีย หรือ อจน. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันมีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศรวมถึงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการก่อสร้างบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก

องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการกิจกรรม “โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใสให้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยการจัดหาถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 15 ลิตร จำนวน 330 ถัง เพื่อมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลป่าแดด และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นำไปติดตั้งในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลองแม่ข่า เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะถูกปล่อยลงคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการลดความสกปรกและทำให้คุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าดีขึ้น

การเข้าดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ อจน.ได้บริหารจัดการด้านเทคนิคระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ กิจกรรมเพื่อท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยคำนึงถึงหลักเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียและการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

ด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การที่ องค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำ “โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใสให้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยการจัดหาถังดักไขมันสำเร็จรูปเพื่อมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 พื้นที่ เพื่อนำไปติดตั้งในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลองแม่ข่า เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะถูกปล่อยลงคลองแม่ข่า ในครั้งนี้ขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง