Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน จังหวัดเชียงใหม่

0
852

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น ณ ข่วงประตูท่าแพ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวว่า ภูมิปัญญาสล่าล้านนา เป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูและถ่ายทอดแก่เยาวชนเพื่อสืบทอด โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการนำเสนอผลงานและการสาธิตภูมิปัญญาสล่าล้านนา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งประวัติความเป็นมาของสล่าล้านนา และการชิม ชม สินค้าทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและก้าวสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และพบกับบรรยากาศ Unplug หรือบรรยากาศแสงเทียนแห่งล้านนา ตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น. ของทั้ง 3 วัน

ด้านนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดาการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของสล่าล้านนา ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต ส่งเสริมการเพิ่มรายได้เป็นเวทีแก่ภูมิปัญญาสล่าล้านนาให้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา สู่การสนับสนุนให้เกิดวิถีสังคมอยู่เป็นเป็ยสุข และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านวัฒนธรรม

กิจกรรมประกอบด้วย ข่วงการแสดงและสาธิตภูมิปัญญาสล่าล้านนาอันโดดเด่น การเสวนาด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้าน และกาดหมั้วคัวกิ๋นพื้นถิ่นล้านนา