มช. จัดงาน Chiang Mai Crafts Forum 2019 “โครงการพัฒนาเครือข่ายงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์เชียงใหม่” ผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

0
10987

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Chiang Mai Crafts Forum 2019 “โครงการพัฒนาเครือข่ายงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์เชียงใหม่” ขับเคลื่อนเมืองในเรื่องของงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ ช่างฝีมือ แสดงให้กับนานาประเทศได้รับทราบ ถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่น เพื่อหารือและขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก และการก้าวต่อไปของเชียงใหม่ (Next Step) อีกทั้งเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้องประชุมชั้น 5 แอดนิมมาน (AT Nimman) โครงการวันนิมมาน (ONE NIMMAN) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 25621 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์เชียงใหม่ (Crafts and Creative Folk Art Network Development Project : CC Net) ซึ่งได้หยิบยกและดึงเอาจุดเด่น อัตลักษณ์ของผลงานด้านศิลปหัตถกรรมในชุมชนท้องถิ่น มาเชื่อมโยงกับคุณค่าของทองคำเปลวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นสิริมงคล เพื่อผสมผสานสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีมูลค่ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเชื่อมร้อยกับบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อีกด้วย

นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมการออกแบบหัตถกรรมโดยใช้ทองคำเปลวประดับ ซึ่งมีครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ และนักออกแบบรุ่นใหม่ที่รังสรรค์ผลงาน ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (UNESCO Creative Cities Network Crafts and Folk Art) ในปี 2562 ทางโครงการพัฒนาเครือข่ายงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (CC Net) จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์งานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่และยกระดับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อันเป็นสากล ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2562 ณ โครงการวันนิมมาน (ONE NIMMAN) ตั้งแต่เวลา 09.30 – 20.00 น.

โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านแม่วาง อำเภอแม่วาง, ชุมชนต้นเปา อำเภอสันกำแพง, บ้านถวาย อำเภอหางดง และกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ “Chiang Mai Crafts Forum 2019” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงาน ของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO และกลุ่มงานหัตถกรรมโลก World Crafts Council รวมไปถึงงานแสดงผลงานหัตถกรรมจากโครงการพัฒนาเครือข่ายหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์เชียงใหม่ ที่รังสรรค์โดยผสานการใช้ทองคำเปลวกับงานหัตถกรรม ในชื่องาน “One Craft One Gold” บริเวณลานกิจกรรม One Square