ปิดฉากงาน“ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 ที่เชียงใหม่ อย่างยิ่งใหญ่

0
545

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ปิดฉากงาน “ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019” ที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยิ่งใหญ่ หวังเยาวชนอาเซียน 13 ประเทศพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับยุคเทคโนโลยีดิจิทอล

ในที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปิดโครงการ “ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019” ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนอาเซียน 13 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการ “ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019” ในปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อการประชุม คือ“ASEAN Plus Three Youth for Innovation, Organic, and CBT Tourism” เป็นแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว รองรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทอล เป็นการพัฒนาศักยภาพ ปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผ่านการจัดกิจกรรมและประชุมร่วมกันของเยาวชนอาเซียน 13 ประเทศ โดยเยาวชนเหล่านี้ได้ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านไร่กองขิง อ.แม่เหียะ ,การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิง ORGANIC ณ.Tengoku อ.สันกำแพง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ใช่การท่องเที่ยวธรรมดาที่มุ่งแสวงหารายได้ แต่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสุขจากชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่า ร่วมกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารออร์แกนิคที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนของระบบอาหารในสังคมโลก ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน

อย่างไรก็ตามภายใต้หัวข้อการประชุม คือ“ASEAN Plus Three Youth for Innovation, Organic, and CBT Tourism” ในครั้งนี้จะสะท้อนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนปี พ.ศ.2559 – 2568 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลก( UNWTO) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองระบบการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิตอล คาดหวังว่าเยาวชนอาเซียน 13 ประเทศจะนำความรู้ที่ได้จากประเทศไทยไปพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับยุคเทคโนโลยีดิจิทอลในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต