มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่จัดงาน”วันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา

0
1497

วิทยาเขตเชียงใหม่”พร้อมมอบทุนการศึกษา
เมื่อเช้าวันนี้ (17 ก.ย.62)ที่บริเวณลานด้านหน้าโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ เอราวัณ ดร.จารุ

วัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ได้นำบุคลากรเจ้า

หน้าที่และนักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 19 รูป

เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ครบรอบ 49 ปีจากนั้นร่วมกันประกอบ

กิจกรรมทางศาสนาพราหมณ์และพิธีบวงสรวงพระพลบดี
หลังจากนั้นได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้กับนักศีกษาจำนวน 84 คนจำนวน 84 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 184,000

บาท ซึ่งในปีนี้นับว่ามีการแจกทุนมากที่สุดตั้งแต่มีการแจกทุนการศึกษาเป็นต้นมา นอกจากนั้น คณะ

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักษึกษา ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งนำหน่วยออกมารับบริจาคโลหิตที่บริเวณหน้าอาคาร ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อีกด้วย