17 ก.ย.  2562 เวลา10.00 น. 

พล.ต.ต.พิเชษฐ  จีระนันตสิน  ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ได้มอบหมายให้  พ.ต.ท.ศุภชัย  จันทรารองผกก.กลุ่มงานจราจรภ.จว.เชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่เรื่องพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่มีผลบังคับใช้20 ก.ย. นี้โดยห้ามยึดใบขับขี่สามารถแสดงใบขับขี่ดิจิตอลแทนฉบับจริงได้  ณห้องประชุมชั้น4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ดีเดย์ 20 ก.ย.นี้ห้ามยึดใบขับขี่

เรื่องพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่  มีผลบังคับใช้20 กันยายนนี้โดยห้ามยึดใบขับขี่สามารถแสดงใบขับขี่ดิจิตอลแทนฉบับจริงได้กรณีการประกาศใช้ พรบ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ. ศ. 2562 ซึ่งมีการบัญญัติให้ยกเลิกความในบางมาตราและบัญญัติใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 มีประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับการยกเลิกเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ มีประเด็นที่สำคัญ คือ พรบ.จราจรทางบกฯ ม.140 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562
ในการออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจะไม่เรียกเก็บใบขับขี่ของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร อีกทั้งหากไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ตามมาตรา 140 วรรคสองฯ โดยให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเพื่อให้ชำระค่าปรับ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งนั้น
ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมที่เป็น หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า ใบขับขี่ดิจิตอล และต้องนำแสดงต่อตำรวจจราจรเมื่อถูกเรียกตรวจ โดยใบขับขี่ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเปิดจาก แอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่สามารถก็อปปี้หน้าจอ หรือใช้ภาพถ่ายแทนได้
ในประเด็นกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่มีการยึดใบขับขี่แล้ว จะทำให้ผู้ที่ทำผิดกฎจราจรไม่ไปชำระค่าปรับตามใบสั่งนั้น ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประสานงานและวางมาตรการ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบสั่งของตำรวจในแต่ละพื้นที่ กับฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก เมื่อผู้ขับขี่ไม่ยอมชำระค่าปรับ เมื่อไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปี กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบจากระบบ หากพบว่ามีค่าปรับที่ค้างชำระ นายทะเบียนจะรับชำระภาษีและออกหลักฐานการชำระภาษีชั่วคราวให้เท่านั้น และใช้ได้เพียง 30 วัน จนกว่าจะชำระค่าปรับเสร็จสิ้น จึงจะได้ใบแสดงการเสียภาษีฉบับจริง เมื่อใบแทนแสดงการเสียภาษีชั่วคราวหมดอายุ ผู้ขับขี่ก็จะมีความผิดคือ ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ซึ่งต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท

พระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่12) พ.ศ.2562
ผู้ขับขี่ต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจ โดยวิธี ดังนี้
1 ) แสดงตัวใบอนุญาตขับขี่ (ที่เป็นบัตร)
2 ) แสดงด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ใบขับขี่ดิจิตัล) ตามรูปแบบที่กรมการ
ขนส่งทางบกกำหนด (แอพลิเคชั่น DLT QR Licence ของกรมการขนส่ง
3 ) แสดงด้วยสำเนาภาพถ่าย (ต้องรอรูปแบบที่กรมการขนส่งฯ กำหนดต่อไป)
วันที่ 20 ก.ย.2562 ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ในแบบที่1 และ 2 ได้ เท่านั้น คือ
1.ใบขับขี่ที่เป็นบัตร
2.ใบขับขี่ดิจิตัล (แสดงผ่านแอพฯ)

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนทราบถึงข้อกฎหมาย และเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร
ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ตำรวจภูธรภาค 5โดย พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามข่าวสารสภาพการจราจรจากเพจกลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ และแอปพลิเคชั่นไลน์ @Trafficcm หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์วิทยุจราจร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โทร .053-235595 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดีเดย์ กฎหมายใหม่ ห้ามยึดใบขับขี่ เริ่ม 20 ก.ย.นี้