คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนกรณีสารเคมีรั่วไหลบริเวณ ชั้น 4 อาคาร

0
562

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนกรณีสารเคมีรั่วไหลบริเวณ ชั้น 4 อาคาร

ศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คืนวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
ที่ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62 เวลา 13.00 น.
ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้เปืดการแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีข่าวคลาด

เคลื่อนจากความเป็นจริงเผยแพร่เรื่องสารเคมีรั่วไหลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.

นพ.วิชัยชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว

ร่วมกับศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวย

การศูนย์ศรีพัฒน์ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ อ.

นพ.ดิเรก บรรณจักร หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว
ซึ่งสารเคมีที่รั่วไหล เป็นสารเคมีชื่อ Sanacide-R8องค์ประกอบคือ Paracetic acid 4.5%
Hydrogen peroxide 27% Acetic acid 8% ในสารดังกล่าว มีองค์ประกอบของสารที่มีลักษณะเดียว

กับน้ำส้มสายชู และสารที่ใช้ในการทำความสะอาดบาดแผลทั่วไป แต่มีความเข้มข้นสูงกว่าประโยชน์

ใช้งานเพื่อทำความสะอาด เครื่องกรอง และตัวกรอง ของเครื่องฟอกไต บรรจุเป็นแกลลอน เก็บไว้

จำนวนพอใช้งาน ในห้องไตเทียม ขณะบรรจุภาชนะ เพื่อทำให้เจือจาง ข้อต่อสายมีการหลุด จึงเกิด

การรั่วของสารเคมีดังกล่าว
ในการบริหารจัดการพื้นที่ ที่รั่วไหลเมื่อตรวจพบการรั่วไหลของสารดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้

เกี่ยวข้องซึ่งทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าในห้องไตเทียมมีสารนี้ ที่เป็นสารเคมีสำคัญ และออกฤทธิ์

สามารถระเหย และมีกลิ่นที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ได้ปฏิบัติการเบื้องต้นคือ ใส่ชุดป้องกันพื้นฐาน

และตัดไฟเครื่องที่ทำงานภายในห้องไตเทียม และปิดกั้นพื้นที่ เพื่อให้การระเหยไม่กระจายในวงกว้าง

จากนั้นได้รายงานผู้บริหารทันที เมื่อผู้บริหารรับทราบ ได้เข้าพื้นที่ และประสานงานตามแนวทางการ

จัดการสารเคมี โดยการปิดกั้นพื้นที่ ให้การระเหยของสารนี้ อยู่ในวงจำกัดในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการ

ระเหยของสารนี้เข้าไป ได้อพยพ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหยุดบริการในพื้นที่ดังกล่าว
แต่การเข้าพื้นที่ที่มีสารที่ระเหย ซึ่งทางโรงพยาบาลยังไม่ทราบความเข้มข้นของสารที่

ระเหย จึงได้ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ (ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ) เพื่อเข้าพื้นที่และดำเนินการเก็บกู้สารเคมีดังกล่าว ทีมเผชิญ

เหตุจาก ปภ. เชียงใหม่ ร่วมกับทีมจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าพื้นที่พร้อมชุดป้องกัน ระดับ B ทำ

การเก็บกู้สารเคมี บรรจุในถุง ปิดผนึก แล้วบรรจุลงถังให้มิดชิด นำไปเก็บไว้ในพื้นที่เก็บสารเคมีของ

โรงพยาบาล และเข้าสู่ระบบการทำลายขยะสารเคมีของโรงพยาบาลต่อไป
ส่วนการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารที่รั่วไหล ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาร

ที่ระเหย และผู้ที่สัมผัส ได้ถูกส่งตัวไปที่ห้องฉุกเฉิน และห้องฉุกเฉินได้ เปิดแผนอุบัติภัยสารเคมี

ระดับที่ 1 ตามที่ทางโรงพยาบาลมหาราช ได้ซ้อมมาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ โดยได้เปิดห้องล้างตัว

ของโรงพยาบาล ทำการล้างตัวของที่สัมผัส และรู้สึกระคายเคือง จากนั้นได้ให้การตรวจประเมินและ

รักษา มีผู้ที่มีอาการระคายเคือง แสบตามาที่ห้องฉุกเฉินและได้รับการล้างสารปนเปื้อนตามแนวทาง

ของโรงพยาบาล