กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

0
22177

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และคลัสเตอร์สมุนไพรและยา โดยพัฒนาผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

  • การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย และการยกระดับการประกอบธุรกิจ
  • การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการเชื่อมโยงธุรกิจ
  • การศึกษาดูงานธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในและต่างประเทศ
  • การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของสมาชิกเครือข่ายในระดับพื้นที่และระดับนานาชาติ

กิจกรรมทั้งหมดนี้ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากทั้ง 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์ จำนวนมากกว่า 330 ราย ซึ่งจะได้สร้างความร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในแข่งขันสูงขึ้น เพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคตต่อไป