การแข่งขัน “การจัดทำสื่อมัลติมีเดียทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยบุกตลาดจีน”

0
504

การแข่งขัน “การจัดทำสื่อมัลติมีเดียทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยบุกตลาดจีน” ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนาย REN YESHENG กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้นสอง อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:00-16:30

การแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการทำการตลาดออนไลน์ อันเป็นทักษะสำคัญสำหรับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล เหมาะสมต่อการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ ช่องทางสำคัญสำหรับการจำหน่ายสินค้าในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของสินค้าไทยและปัจจุบันมีความต้องการซื้อสินค้าไทยผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์จีนเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการไทยต้องพัฒนาสื่อการตลาดในรูปแบบออนไลน์เป็นภาษาจีนเพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือสื่อสารแนะนำสินค้าให้ตรงกับช่องทาง สามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

การแข่งขันฯครั้งนี้ได้รับมีทีมสมัครแข่งขันจำนวน 15 ทีมจาก 5 สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการตลาดให้กับสินค้าไทยที่มีเป้าหมายการตลาดในประเทศจีน แบ่งเป็นการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาษาจีน และการจัดทำคลิปวีดีโอสั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ ผลงานทั้งหมดจากทั้ง 15 ทีม และถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสินจำนวน 8 ทีมในวันนี้ประกอบด้วยทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทรินเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าถึงรอบตัดสินวันนี้ มาจากผลคะแนนของคณะกรรมการ และคะแนนโหวตผ่านช่องทางวีแชทโดยกลุ่มคนจีนจำนวนกว่า 4 พันคน ทั้งนี้ทั้งแปดทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินนอกเหนือจากเงินรางวัลแล้ว ทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งยังได้รับรางวัลพิเศษจากสถาบันขงจื่อฯเป็น “ทุนแลกเปลี่ยนการศึกษา ณ.มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล เมืองคุนหมิง” ระยะเวลา 2 สัปดาห์อีกด้วย

ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าวนอกเหนือจากการแข่งขันแสดงผลงานของทั้ง 8 ทีมแล้ว ศูนย์ China Intelligence Center (CIC) ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีกลุ่มตลาดเป้าหมายในประเทศจีน สามารถนำเอาสินค้าเพื่อมาลงทะเบียนจัดจำหน่ายบนร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “เถาเป่า” ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มอีคอมเมริซ์ในเครือบริษัทอาลีบาบาที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศจีน อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัลบุกตลาดประเทศจีน ด้วย CAMT O2O model” ซึ่งศูนย์ CIC ได้ดำเนินการ รวมถึงการแสดงร้านค้า “CMU Carelicious” แพลทฟอร์มออนไลน์ของวิทยาลัยสื่อฯ สำหรับการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ และมีบริการจัดส่งในเขตพื้นที่ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์ CIC ยังเผยเพิ่มเติมว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลัก โดยร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเชิงบูรณาการแก่นักศึกษาไทยทั้งในด้านภาษาจีนและทักษะทางการตลาดเชิงดิจิทัล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในชุดความรู้สำหรับ “ผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อบุกตลาดประเทศจีน” อันเป็นแนวทางที่ทางวิทยาลัยสื่อฯ มองเห็นและกำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยสามารถจำหน่ายในตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาแม้ว่าสินค้าไทยจะได้รับความนิยมจากคนจีน สะท้อนผ่านจำนวนสินค้าทั้งกลุ่มอาหารแปรรูป เครื่องสำอาง และงานฝีมือที่ส่งออกไปจีนเพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มสินค้าแบรนด์เนมมีชื่อเสียงเท่านั้น ขณะที่สินค้าของดี มีคุณภาพจากผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็กยังไม่ถูกส่งเสริมผลักดันเข้าสู่ตลาดประเทศจีนจริงจัง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาจีน และทักษะการทำการตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการขาดโอกาสเข้าถึงช่องทางที่เหมาะสม ทางศูนย์ฯ CIC และสถาบันขงจื่อฯ จึงมุ่งหมายจัดกิจกรรมและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้ามาเติมเต็มในทั้งสองส่วน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารหลักสูตรฯฝึกอบรมและโครงการต่างๆได้จากช่องทาง เว็บไซต์ของวิทยาลัยสื่อฯ สถาบันขงจื่อ รวมถึง Facebook ของ CIC www.facebook.ciccamt ที่จะคอยแจ้งข่าวสารต่างๆต่อไป