เชียงใหม่เปิด”พิพิธภัณฑ์อัยการ” นพบุรีศรีนครพิงค์เวียงเชียงใหม่

0
825

เมื่อวันที่ผ่านมา นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายพิพิธภัณฑ์อัยการนพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายกฤติ พฤกษ์อัครกูล อัยการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ และผู้ร่วมงานร่วมพิธี ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 3 สำนักงานอัยการภาค 5 จ.เชียงใหม่

นายกฤติ พฤกษ์อัครกูล อัยการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์อัยการนพบุรีศรีนครพิงค์เวียงเชียงใหม่ ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยในปีพุทธศักราช 2301 พระองค์ทรงดำรงตำแหน่ง “หลวงยกกระบัตร เมืองตาก” และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1 ซึ่งในอดีต ในปีพุทธศักราช 2310 พระองค์ทรงดำรงตำแหน่ง “หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี” ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการยกย่อง เทิดทูนเป็น “พระบิดาอัยการไทย”

โดยบทบาทภาระหน้าที่ของหลวงยกกระบัตร ในอดีตเทียบเคียงคล้ายคลึงกับพนักงานอัยการในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งในปีพุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์อัยการนพบุรีศรีนครพิงค์เวียงเชียงใหม่ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสดังกล่าวด้วย

พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ให้สำนักงานอัยการจังหวัดทั่วประเทศจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัด โดยสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ และมีแนวคิดที่จะพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาร่วมทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของพนักงานอัยการจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยใช้ชื่อศูนย์การเรียนรู้ว่า “พิพิธภัณฑ์อัยการนพบุรีศรีนครพิงค์เวียงเชียงใหม่”