กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านการเกษตร

0
13718

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ราคาผลผลิต แผนที่การผลิตในเชิงภูมิศาสตร์ และกระดานซื้อขาย เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการผลิต และการประกอบการ


ผู้สนใจสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.northernfoodvalley2.com และสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างมากมาย