ตะลึง!พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 1,200ปี 23โครง เตรียมพิสูจน์อายุ-ความเชื่อมโยงต่อไป

0
539

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ เชื่ออายุมากกว่า 1200 ปี ที่ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ทั้งหมด 23 โครง เป็นโครงกระดูกเด็กทารก 1 โครง และโครงกระดูกผู้ใหญ่ 22 โครง ซึ่งโครงกระดูกดังกล่าวเป็นการปลงศพโบราณอย่างมีรูปแบบ หันหัวไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือในท่านอนหงายงอเข่า โดยจะเร่งโครงกระดูกทั้งหมดส่งพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์อายุโครงการดูกที่แท้จริงต่อไป

สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2555 กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้เคยทำการขุดค้นศึกษาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกึ่งกลางเมืองโบราณเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ทั้งสิ้นจำนวน 14 โครง และโครงกระดูกม้า อีกจำนวน 1 โครง จากการศึกษาในครั้งนั้น ทำให้ทราบว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นการปลงศพโบราณอย่างมีรูปแบบ โดยจะหันหัวไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในท่านอนหงายงอเข่า การศึกษาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์พบว่า โครงกระดูกมนุษย์โบราณดังกล่าวมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งร่วมสมัยแรกเริ่มการเกิดขึ้นของรัฐหริภุญไชย


หลังจากนั้น เพื่อเป็นการไขปริศนาเรื่องราวของผู้คนโบราณที่เวียงท่ากานให้กระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.2562 กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาอายุสมัยของโครงกระดูกมนุษย์โบราณในพื้นที่เมืองโบราณเวียงท่ากานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ 2.เพื่อศึกษาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ซึ่งการขุดค้นศึกษาครั้งนี้จะช่วยไขปริศนา เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาและรูปแบบพิธีกรรมปลงศพของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเวียงท่าในอดีตให้มีความชันเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้การศึกษาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของโครงกระดูกมนุษย์โบราณเหล่านี้ ยังสามารถให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้คน และสามารถนำไปวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์และการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชน ก่อนที่จะมีพัฒนาการก่อเกิดเป็นบ้านเมืองอย่างรัฐหริภุญไชยได้อีกด้วย


อย่างไรก็ตาม จะต้องมาติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วโครงกระดูกบรรพชนเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้มากน้อยแค่ไหนต่อไปครับ

——————————— –