รมช.มหาดไทยมอบแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

0
300

รมช.มหาดไทยมอบแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการเชื่อมโยงและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่” โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ 


  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเชื่อมโยงและ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กระตุ้นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 300 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คณะกรรมการเครือข่าย OTOP OTOP Trader จังหวัด ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ (ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำ อช. ผู้นำสตรี ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่