กาลาร์ดินเนอร์เพื่อการกุศล หนุนโครงการห้วยทรายโมเดล

0
410

โครงการห้วยทรายโมเดล เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOPวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ออแกนิค กลุ่มส่งเสริมอาชีพ สภาบันการศึกษาต่างๆร่วมเป็นพันธมิตรในการให้องค์ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำวัตถุดิบมาแปรรูป และสร้างมาตรฐานให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นายอนันต์ มั่นพุฒ ประธานห้วยทรายโมเดล นายสุกไชย จันนันโท ประธานOTOP ตำบลห้วยทราย และจ.ส.อ.สายยัณห์ จันนรานนท์ ผู้สนับสนุนโครงการห้วยทรายโมเดล ร่วมกันแถลงงานกาลาร์ดินเนอร์เพื่อการกุศล ที่ห้องพลอยไพลิน โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา เชียงใหม่


ประธานห้วยทรายโมเดล กล่าวว่า การจัดงานแฟชั่นโชว์กาลาร์ดินเนอร์เพื่อการกุศลในครั้งนี้ โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดงานแฟชั่นกาลาร์ดินเนอร์เพื่อการกุศล พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้รับมอบกองทุน 1.นักเรียนนายสิบ รุ่น 125 2.โครงการห้วยทรายโมเดล 3.โครงการก่อสร้างพระเจดีย์ พระเจ้าทันใจ วัดป่าแฝก หนองป่ายาง หลังเสร็จพิธีอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้ตามลำดับในครั้งนี้ ทั้งเพื่อหารายได้สมทบทุน การจัดตั้งกอง พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เสื้อผ้า เครื่องหนัง สิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง และชาติพันธุ์ พัฒนาเกษตรอินทริย์ สมุนไพรและด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการห้วยทรายโมเดล ด้านของการพัฒนาบุคลากรนั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่องของบุคลากรตลอด 8ปี และเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ช่องทางหาตลาดใหม่ที่ตรงความต้องการของตลาด และผู้อุปโภค