‘SUN’ ใส่ใจชุมชน ร่วมสร้าง “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว”

0
365
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) 'SUN' นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ผู้นำชุมชน และชาวบ้านป่าจี้ 

จัดกิจกรรม โครงการ “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในหมู่บ้าน

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ วัดป่าชี่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โดย นายทองคำ ผัดตัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก ได้เป็นประธานกล่าว ถวายสัตย์ปฏิญาณตน โครงการ“หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” เป็นส่วนหนึ่ง

ในการรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข อีกทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดป่าชี่ และมอบกล้าไม้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ครัวเรือน เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
นายองอาจ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้กลับมาสู่สภาวะที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเสริม

สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงภัยของยาเสพติด เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข โดยอาศัยความสามัคคี ร่วมแรงร่วม

ใจ จากทุกฝ่ายในพื้นที่เข้าดูแลและให้การสนับสนุน นอกจากการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดแล้ว การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญอย่างมาก การส่ง

เสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนร่มรื่นและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งสะโตก จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด

#sun ใส่ใจชุมชน, #หมูบ้านสีเขียว,
#คนล้านนา

โครงการ “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” ขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนต่อไป