อบรมโครงการ “คนบันดาลไฟ” พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

0
1231
กกพ. เดินหน้าเปิดกิจกรรมอบรมโครงการ "คนบันดาลไฟ" พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยพื้นที่แรกที่จัด

กิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างที่ 5 – 6 ตุลาคม

2562
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เดินหน้าเปิด

กิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “คนบันดาลไฟ” พลังงานไฟฟ้า พลังงานงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ใน 15 พื้นที่ รวม 32 ครั้งทั่วประเทศ

ประเดิมที่แรก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ

พลังงานสะอาด และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า พร้อมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ตลอดจนการสร้างต้นแบบความมั่นคง และยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติ และภาวะฉุกเฉินเพื่อ

มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ กกพ. ในการกำกับกิจการ

พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงมีพันธกิจหลักดังนี้ คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และ

ความตระหนักทางด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันพลังงานที่นำมาผลิตไฟฟ้า ได้แก่ พลังงานถ่านหิน พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานจากเขื่อนกำลังจะหมดไป รัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องหาพลังงานทางเลือกใหม่ ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทน พลังงานทางเลือกใหม่ที่สะอาดและเข้าถึงได้ ต้นทุนต่ำ ง่ายต่อการติดตั้งและนำมาใช้ได้จริง นั่นคือ

พลังงานจากแสงอาทิตย์
โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ พันธมิตร ได้ทำโครงการ “คนบันดาลไฟ”โครงการที่เน้นการอบรมให้ความรู้และ

ปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การปรับใช้ที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคง และมีเสถียรภาพทางพลังงานให้กับประเทศ

พร้อมการเปิดฝึกอบรมในโครงการคนบันดาลไฟ ทั่วประเทศ ใน 15 พื้นที่ รวม 32 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณ

ค่าพลังงานไฟฟ้า ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ผ่านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับภาคประชา

สังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และสร้างต้นแบบความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน
สำหรับพื้นที่แรกที่จัดกิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ ในระหว่างวันเสาร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ในหลักสูตรบูรณาการ ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้อยู่แล้ว และต้องการ

ต่อยอดในการสร้างอาชีพ และสนับสนุนพลังงานสะอาดในวงกว้าง จำนวน 100 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นการตอบรับและตั้งพันธกิจร่วมกันใน

การพัฒนาพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งการอบรมคนบันดาลไฟครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับ

กิจการพลังงาน คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณอลงกรณ์ ทาอุบล คณะ

อนุกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณธีรดา ศุภะพงษ์ คณะอนุกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายเรืองชัย สงสำเภา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก และได้รับความร่วมมือจากคุณพฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา

พลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิทยากรให้เกียรติเป็นเจ้าบ้านต้อนรับคนบันดาลไฟทุกท่านซึ่งหากท่านใดพลาดการ

สมัครหรืออบรม สามารถติดตามไลฟ์และการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.คนบันดาลไฟ.com หรือทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก คนบันดาลไฟ #คน

บันดาลไฟ #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้