กองสลากแชมป์ นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 4 หมื่นล้านบาท

0
608

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมจำนวน 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณที่ 168,000 ล้านบาท จำนวน 1,159 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยภาพรวมในปี 2562 รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทำให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ตามเป้าหมาย

โดยรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด10อันดับแรก นำส่งรายได้แผ่นดินคิดเป็นร้อยละ 88 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ รายได้นำส่ง (ล้านบาท)
1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 41,916
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,924
4 ธนาคารออมสิน 16,538
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10,903
6 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500
7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,646
8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,582
9 การไฟฟ้านครหลวง 5,500
10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,760
11 อื่นๆ 19,692
  รวม 169,159

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่าในปีงบประมาณ 2563 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจ และกิจการฯ จำนวน 188,800 ล้านบาท โดย สคร. จะยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แผ่นดินและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน
เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป