สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุม แจงผลการปฏิบัติงาน ฟันกำไรสุทธิ 443,559,697.54 ล้านบาท

0
572

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 แจงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ฟันกำไรสุทธิ 443,559,697.54 ล้านบาท ให้สมาชิกทราบพร้อมกับจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกชื่นมื่น สมาชิกมีเฮกับรางวัลพิเศษมากมาย
ที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อ.สารภี เชียงใหม่  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแถลงผลงานในการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินการฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาให้สมาชิกทั้งหลายได้รับทราบ พร้อมกันนั้นก็ได้มีการขออนุมัติงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายประจำปี 2563 ในหมวดต่างๆ จากผู้แทนสมาชิกกลุ่มที่ 1-4 ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่  โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งนี้ ได้มี พล.ต.ต.พรชัย พักตร์ผ่องศรี รองประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเดชา เคหา ผู้อำนวยการส่งเสริม 5 สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, นางสาวฐิติรัตน์ ทิพยมาศโกมล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการทุกคน โดยมีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มที่ 1- 4 จำนวนทั้งสิ้น 203 คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด มีสมาชิกสามัญทั้งหมด5,256 คน มีสมาชิกสมทบ 254 คน รวมทั้งสิ้น 5,510 คน มีสถานะทางการเงินในรอบปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 8,765,508,188.28 ล้านบาท (แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด มีนโยบายส่งเสริมเพื่อให้สมาชิกในการออมเงินเพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกได้ประกอบอาชีพเสริมซึ่งทางสหกรณ์ได้สนับสนุนทุนดำเนินงานตามที่สมาชิกมีความถนัด และเน้นการประหยัดในการใช้จ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล

นอกจากนี้ยังได้จัดทำกองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือแก่สมาชิกที่เสียชีวิต หรือถูกลงโทษทางวินัยโดยให้พ้นจากภาระการค้ำประกันสมาชิกด้วยกัน ให้การสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตรธิดาของสมาชิกทุกๆ ปี รวมทั้งในด้านสวัสดิการแก่สมาชิกที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจในโอกาสเทศกาลพิเศษต่างๆ
ในปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้บริหารงานสหกรณ์ฯ มีผลกำไรสุทธิที่ 443,559,697.54 ล้านบาท(สี่ร้อยสี่สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์) มากกว่าปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8,581,323.24 ล้านบาท(แปดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)จึงได้มีมติที่ประชุมใหญ่สามัญฯ ให้จ่ายเงินปันผลร้อยละ 7.75 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 18.65 แก่สมาชิกทุกคน ทั้งนี้ได้สร้างความยินดีปรีดาแก่สมาชิกเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดนี้ได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสตลอดมา

นอกจากนี้ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 หลังจากที่ได้ผ่านระเบียบวาระการประชุมต่างๆ เช่นการอนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2563 ในทุกหมวดแล้ว ยังได้ให้ความเห็นชอบในการขอแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เพื่อการบริหารงานให้เป็นไปตามภาวการณ์ในปัจจุบันอย่างราบรื่น จนเสร็จสิ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จึงได้มีการจับรางวัลจำนวน 650 รางวัลแก่สมาชิกทุกคน โดยเฉพาะรางวัลพิเศษเป็นเงินสดจำนวนเงิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาท) มี 1 รางวัล และรางวัลเงินสดรางวัลนะ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาท) จำนวน 30 รางวัล และการจับรางวัลอื่นๆ เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 12.00 น. ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัลแก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมทุกคน