มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตา)

0
4724
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในปี

การศึกษา 2563 นี้ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตา) ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้การรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรและสาขาจำนวนที่เปิดรับสมัคร (ประเภทโควตา) 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ.) สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา รับจำนวน 20 คน
2. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รับจำนวน 30 คน 1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (บธ.บ.) สาขาทีเปิดรับสมัคร ได้แก่ 1) สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา รับจำนวน 30 คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ.)สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 2) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ รับจำนวน 15 คน 1.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศษ.บ.) สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา รับจำนวน 60 คน สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รับจำนวน 10 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 แยกตามประเภทโควตา
2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
2.1.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา รับนักศึกษาโควตา ดังนีประเภทโควตาเรียนดี รับจำนวน 10 คน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ กว่า 2.50 – ประเภทโควตานักกีฬา รับจำนวน 10 คน (ความสามารถด้านกีฬา ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
2.1.1.2 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รับนักศึกษาโควตา ดังนี้ – ประเภทโควตาเรียนดี รับจำนวน 10 คน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50) ประเภทโควตานักกีฬา รับจำนวน 20 คน (ความสามารถด้านกีฬา ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
2.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต 4 ปี
2.1.2.1 สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา รับนักศึกษาโควตา ดังนี้ – ประเภทโควตาเรียนดี รับจำนวน 15 คน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.2 ประเภทโควตานักกีฬา รับจำนวน 15 คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี
2.1.2.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ รับนักศึกษาโควตา ดังนี้ – ประเภทโควตาเรียนดี รับจำนวน 10 คน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20) ประเภทโควตานักกีฬา รับจำนวน 5 คน 2.1.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี 2.1.3.1 สาขาวิชาพลศึกษา รับนักศึกษาโควตา ดังนี้ – ประเภทโควตาเรียนดี รับจำนวน 20 คน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00) ประเภทโควตานักกีฬา รับจำนวน 40 คน มีความสามารถด้านกีฬา ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 2.1.3.2 สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษา รับนักศึกษาโควตา ดังนี้ – ประเภทโควตาเรียนดี 5 คน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00)- โควตานักกีฬารับจำนวน 5 คน มีความสามารถด้านกีฬา ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคเรียน
3.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรืออุปสรรคต่อการศึกษา
3.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 4.1 ระเบียนผลการเรียน 5 ภาคเรียน มีตราประทับของสถานศึกษา

4.2 ทะเบียนบ้าน 4.3 บัตรประจำตัวประชาชน 4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 4.5 เอกสาร

เลือกประเภทโควตาเรียนดี/กีฬา (ดาวน์โหลดจาก www.ipecm.ac.th)
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครประเภทผู้มีความพิเศษทางด้านกีฬา ให้นำใบประกาศเกียรติคุณ หรือหนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาแสดงในวันคัดเลือก กรณีไม่ส่งหลักฐานประกอบความสามารถพิเศษ ผู้สมัครอาจไม่ได้รับพิจารณาคัดเลือก
5. กำหนดการรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศ
5.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้สมัครพิมพ์รายละเอียดการ
สมัครทางเว็บไซด์ www.ipecm.ac.th
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 5.3 สอบคัดเลือกวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่