ม.ฟาร์อีสเทอร์น สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

0
35556

วันนี้ (15ต.ค.62) ศูนย์พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Development Center) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล และบริษัท ชีวาวัฒนะ จำกัด จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือร่วมกัน ณ ห้องประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือระหว่าง ”หน่วยงานทั้งสี่” ในด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการศึกษา และด้านการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม ได้แก่ บุคลากร สถานที่ วิชาการ ข้อมูล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานให้ก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานร่วมกันทุกฝ่าย 

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนามฯดังกล่าว ได้แก่ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นายแพทย์สุกรีย์ สมานไทย นายกสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง นายแพทย์บัญชา ใจตรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล และคุณอรนันท์ อุดมภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาวัฒนะ จำกัด พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก