คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดพิธีถวายบังคมและพิธีเทิดพระเกียรติ”สมเด็จย่า”เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562

0
919


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ลานพิธีห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้งานจัดวันพยาบาลแห่งชาติขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายบังคมพระฉายาลักษณ์”สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” พร้อมกล่าวเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ”สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน


เนื่องจากในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ได้กล่าวว่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงห่วงใยในสุขภาพ ของประชาชนและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข เจริญรอยตามพระยุคลบาทในสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็น “แม่ฟ้าหลวง” ของปวงชนชาวไทย ทรงได้รับการขนานนามว่า “พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท” ซึ่งโรงพยาบาลและหน่วยงานทางแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายสักการะสมเด็จย่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดยจัดกิจกรรมกล่าวสดุดีพระราชประวัติ ฉายวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ และจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี” ประจำปี พ.ศ. 2562 และโปสเตอร์การทำดีเพื่อสังคมของบุคลากรทางการพยาบาล