อบจ.เชียงใหม่ จับมือ ม.นอร์ท จัดกิจกรรมเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ณ สวนทวีชล

0
639

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติด (Gen Z No Drugs Camp 2018) วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2561 ณ สวนทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษยชาติ โดยในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านยาเสพติดจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ยาเสพติดเป็นเด็กหรือเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ และมีแนวโน้มอายุน้อยลงที่จะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงในการใช้ยาเสพติด ประกอบกับรูปแบบในการกระทำผิดของกระบวนการยาเสพติดก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมทำงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้งด้านอาชญากรรม ด้านสาธารณสุข ด้านสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน สตรี และชุมชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักว่าการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนจนเกิดการตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด ซึ่งทำลายสุขภาพของผู้เสพ ทำลายครอบครัว ทำลายอนาคตของชาติ และทำให้เกิดปัญหาสังคม รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ดังนั้นจึงมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้ามารับผิดชอบการจัดกิจกรรมเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติด (Gen Z No Drugs Camp 2018) วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2561 ณ สวนทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ โดยคัดเลือกเยาวชนแกนนำรวม 60 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่งคือ 1.โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม 2.โรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย อำเภอหางดง 3.โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง 4.โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย

ส่วนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เรียนรู้ภายในค่ายครั้งนี้ ทีมวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดย ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ประกอบด้วยอาจารย์นีรนาท ตาจุมปา อาจารย์จารุณี ปัญควณิช จากคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนายเจตน์ณรงค์ คำเป็ง นักทดสอบระบบ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นอดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558-2560

ส่วนทีมสันทนาการมากประสบการณ์ ในนาม MaroonTeam by cyc.cm นำโดย นายธีรพงษ์ มังคละ และ นายพงษ์สิทธิ์ บัวคำ เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ภู่รอด อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร นายศุภกร คำเพลิง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ นายวัฒวิทย์ กันธะมาลัย นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นางสาวกิตติมา มณฑาทอง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากครูเบลล่า (นางนลี อินทรนันนท์) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีวรนันท์ ผู้ก่อตั้งบ้านคีตาทาน ดนตรี ความสุขและโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาสด้านต่างๆ และคณะ ได้แก่ นางวันวิสา นีลเซ่น นายสุขเจริญ นลีคุณ และนายภัทรภูมพิ์ ธนสุทิน ที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จริงแก่น้องๆเยาวชนแกนนำครั้งนี้