สมาคมผู้ผลิต อาหารสำเร็จรูปจัดอบรมให้ความรู้ “การจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดหวาน”

0
505


สืบเนื่องจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ในหลายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผผลิตตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ ผู้รวบรวมวัตถุดิบ โรงงานผู้ผลิตและแปรรูป และภาคการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว จึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

และในครั้งนี้สมาคมฯได้รับความร่วมมือจากบริษัท คอร์เทวา อะกริซายน์ สำนักอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร และบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดหวาน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ดร.ศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารศัตรูพืช, คุณชลธิชา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช และคุณพฤทธิชาติ ปุญวัฒโท ผู้อำนวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา มาให้ความรู้ด้านวิชาการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและความสำคัญต่อการผลิตข้าวโพดหวาน รับมือศัตรูพืชอุบัติใหม่ และเทคนิคการใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดนอกจากนี้ยังมีหัวข้อการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยสารสไปนีโทแรม และการพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงด้วยโดรน โดยวิทยากรจาก บริษัท คอร์เทวา อะกริซายน์


ดร.องอาจ กิตติคุณชัย กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมครั้งที่ 3 ที่ทางสมาคมฯได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและขอขอบพระคุณทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการระบาดและผลกระทบจากหนอนกระทู้ชนิดนี้ต่ออุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของประเทศไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการจัดอบรมในหัวข้อดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ทั้งเกษตรกรผู้เพาะปลูก ผู้รวบรวมวัตถุดิบ โรงงานอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวของอื่นๆ ให้ทราบถึงสถานการณ์ ผลกระทบ แนวทางและวิธีการป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ต่อไป