‘SUN’ อิ่มบุญ สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ที่วัดป่าชี่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

0
1118

‘SUN’ อิ่มบุญ สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
ที่วัดป่าชี่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดป่าชี่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งสายบุญบารมีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และคณะศรัทธาวัดป่าชี่ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าชี่และซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์


เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน และสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา จึงร่วมกับชุมชน โดยมี เทศบาลตำบลทุ่งสะโตกและวัดป่าชี่ ในการจัดงานบุญกฐินในครั้งนี้ โดยปัจจัยที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนหนึ่งนำสมทบทุนสร้างสร้างอุโบสถวัดป่าชี่ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2558โดยหลวงปู่พระครูสุทธิธรรมจารี เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมตามพระวินัย จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ

เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก และอีกส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวรินและบ้านดงก๋ำ เป็นสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิที่มีความสำคัญต่อระบบสุภาพของคนในชุมชน และยังขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
ทั้งนี้สายบุญและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันปลูกต้นทองกวาว บริเวณรอบอุโบสถวัดป่าชี่ จำนวน 26 ต้น เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ตามโครงการ “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว”