เปิดตัว แหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว @ I Love Flower Farm ทุ่งดอกไม้สวยงามหลากสีสัน ชวนเช็คอิน-เซลฟี่ ให้สะใจสายโซเชียล

0
1595

         เมื่อช่วงเช้า วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  ที่ I Love Flower Farm บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่อันซีน “UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม, เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และ I Love Flower Farm ของนางสาวณวิสาร์  มูลทา กับนายสิริกร  นันทะขว้าง    ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้ามากว่า 20 ปีแล้ว เป็น Smart Farmer  ต้นแบบ โดยได้ริเริ่ม ก่อตั้งและจัดกิจกรรมในนาม  I Love Flower Farm  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน ที่สามารถสร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้สู่พี่น้องเกษตรกร และประชาชนตำบลเหมืองแก้ว โดยมีนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในพิธี ร่วมกับ นางสาวชฎารัตน์  เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม และนายวิชัน  เมธา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยมีสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 คน

                        เกษตรกรตำบลเหมืองแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้มีการเพาะปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า เช่น เบญจมาศ พีค๊อก มาร์กาเร็ต ดาวเรือง โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 400 – 600 ไร่ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับการปลูกข้าว เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก จำนวน 65 ราย ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว    ไม้ดอกของตำบลเหมืองแก้วนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน ปีละ 80 – 100 ล้านบาท แต่ละปีเทศบาลตำบลเหมืองแก้วได้จัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร เป็นงานประจำปี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าของตำบล และให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมของตำบลอีกด้วย

                        I Love Flower Farm แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการริเริ่มของนางสาวณวิสาร์  มูลทา และนายสิริกร  นันทะขว้าง Smart Farmer ต้นแบบ การปลูกไม้ดอกแบบครบวงจร อำเภอแม่ริม     มีแนวความคิดที่จะให้แปลงปลูกไม้ดอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้เกษตรกรผู้ไม้ดอกและชุมชนตำบลเหมืองแก้ว ได้มีส่วนร่วมรับประโยชน์ โดยการนำผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรทั่วไป เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรต่อไป