ต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท “สร้างสรรค์งานจาก ผ้า ดิน ไม้ ไผ่ โลหะ”

0
755

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ”ต่อนยอน ออน คราฟท์ สตรีท (Tonyon on craft street)” เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 ณ ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมภายในชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการจัดร้านค้าหัตถกรรมชุมชนที่นำวัสดุทางธรรมชาติ ทั้ง “ผ้า ดิน ไผ่ ไม้ โลหะ” และวัสดุเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในรูปแบบของชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มนิทรรศการที่นำเสนอภูมิปัญญาความรู้ และคุณค่างานหัตถกรรมของชุมชน รวมถึงการจัดแสดงภูมิปัญญาเพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง ผ่านการสาธิตการประดิษฐ์กระทง ผางประทีป และโคมยี่เป็ง

อีกทั้งการจัดกิจกรรม Workshop สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจในงานหัตถกรรม อาทิเช่น การสร้างสรรค์ศิลปะจากเศษวัสดุเหลือใช้, การปะ ปัก จากเศษผ้า, การจักสานจากไม้ไผ่, การปั้นงานจากดิน และการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

“โหล่งฮิมคาว” ชื่อเรียกฟังดูแล้วอาจจะแปลกหู เพราะคํานี้เป็นชื่อเรียกของภาษาเหนือ “โหล่ง” มาจากคําว่า ย่านหรือชุมชน และ “ฮิมคาว” คือ ริมแม่น้ำคาว นําสองคํามารวมกันแล้ว เรียกว่า “โหล่งฮิมคาว” มีความหมายว่า ชุมชนย่านริมแม่น้ำคาวนั่นเอง โหล่ง
ฮิมคาว เป็นชุมชนเล็ก ๆ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่คาว วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย โดยจุดประสงค์หลัก ของชุมชนคือ ให้ลูกหลานของคนในพื้นที่ ได้กลับมาทํางานในถิ่นฐานบ้านเกิด จึงรวมตัวกันเกิดเป็นชุมชนโหล่งฮิมคาวเพื่อสร้าง รายได้ โดยการเปิดร้านอาหาร ร้านค้าเพื่อนําเสนอสินค้าในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยือน โดยแต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์ที่ แตกต่างกันออกไป

กิจกรรมประจําปีของชุมชนโหล่งฮิมคาว ที่ทําติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้วกับงานกาดต่อนยอน ซึ่งเป็นงานประจําปีของชุมชนที่ทําขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็ง และเพื่อเป็นการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม รวมไปถึงแสดงให้ นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้เห็นถึงการพัฒนาสินค้าและหัตถกรรม ในชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ในปีที่ผ่านมา โดยคอนเซปของงานมี ความแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่ยังคงความเป็นศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์หลักของชุมชนเอาไว้ ซึ่งในปีนี้กาดต่อนยอนจัดขึ้นในคอนเซป ต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท “สร้างสรรค์งานจาก ผ้า ดิน ไม้ ไผ่ โลหะ” ซึ่งสอดคล้องกับเมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก”(UNESCO Creative Cities Network) สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ขององค์การยูเนสโก ที่ร่วมเชิดชูคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ รวมทั้งหมด ได้แก่ ดนตรี สื่อศิลปะ หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ภาพยนตร์ อาหาร งานออกแบบ และวรรณกรรม

การจัดงานต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท ในครั้งนี้ ชุมชนโหล่งฮิมคาวคาดว่าชุมชนของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ไปสู่ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” เตรียมความพร้อมในด้านปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะเอื้ออํานวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ รวมถึงนําความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาต่อยอดยกระดับเมืองสู่ Creative City ควบคู่กับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ ยกระดับคุณค่าของงานคราฟท์ ด้วยพลังของคนในท้องถิ่นร่วมใจกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่อย่าง รู้คุณค่า