78 หน่วยงานรัฐ สอบตก ประเมินคุณธรรม-โปร่งใส อึ้งทั่วประเทศได้ A แค่ 11%

0
420

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในภาพรวมของประเทศและในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ
โดยพบว่าภาพรวมทั้งประเทศอยู่ในระดับปานกลาง 66.73 คะแนน มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น
หากแยกเป็นประเภทหน่วยงาน พบว่าประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดคือ องค์กรศาล 91.93 คะแนน รองลงมาคือองค์กรอัยการ 90.61 คะแนน หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 90.35 คะแนน โดยประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนต่ำสุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 61.58 คะแนน
ทั้งนี้เมื่อแยกเป็นกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ พบว่ากระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กระทรวงการคลัง 90.04 คะแนน รองลงมาคือกระทรวงวัฒนธรรม 89.59 คะแนน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 89.44 คะแนน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88.45 คะแนน และกระทรวงมหาดไทย 88.19 คะแนน ส่วนกระทรวงที่มีคะแนนต่ำสุด คือ กระทรวงกลาโหม 85.05 คะแนน
ล่าสุด มีองค์กรสื่อหลายสำนัก โดยเฉพาะสำนักข่าวอิศรา ได้ตรวจสอบรายละเอียดรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าว ที่ประเมินร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการให้คะแนนความโปร่งใสหน่วยงานรายการแบ่งเป็นเกรดต่างๆ ได้แก่ เกรด AA 95-100 คะแนน , เกรด A 85-94.99 คะแนน , เกรด B 75-84.99 คะแนน , เกรด C 65-74.99 คะแนน , เกรด D 55-64.99 คะแนน และเกรด F 0-54.99 คะแนน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่จะผ่านเกณฑ์ประเมินได้นั้นจะต้องได้คะแนนตั้งแต่ 85 คะแนน หรือได้ตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป
พบข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านความโปร่งใส จำนวน 78 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจำนวนอยู่ด้วย ซึ่งปรากฎรายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์กรอิสระ ที่ไม่ผ่านการประเมินมี 1 องค์กรได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ 81.98 คะแนน หน่วยงานภาครัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน มี 4 องค์กรได้แก่ 1.กรมประชาสัมพันธ์ ได้ 84.99 คะแนน 2.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ 81.35 คะแนน 3.บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ได้ 82.79 คะแนน 4.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 79.47 B ไม่ผ่าน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินมี 4 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย 1.กองทัพเรือ ได้ 81.81 คะแนน 2. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (รัฐวิสาหกิจ) ได้ 81.88 คะแนน 3.องค์กรทหารผ่านศึก ได้ 77.25 คะแนน 4.สภาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) ได้ 80.98 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 2 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย 1.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ 63.08 คะแนน 2.โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รัฐวิสาหกิจ) ได้ 82.67 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 1 หน่วยงานคือ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ได้ 69 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 2 หน่วยงานประกอบด้วย 1.กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ 81.17 คะแนน 2.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ 75.55 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 3 หน่วยงานประกอบด้วย 1.สำนักการวิจัยแห่งชาติ ได้ 84.81 คะแนน 2.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ 80.50 คะแนน 3.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ 69.20 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 6 หน่วยงานประกอบด้วย 1.กรมหม่อนไหม ได้ 82.77 คะแนน 2.สำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ 83.19 คะแนน 3.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ 84.81คะแนน 4.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ 58.65 คะแนน 5.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ 74.44 คะแนน 6.องค์การสะพานปลา ได้ 79.99 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 4 หน่วยงานได้แก่ 1.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ 83.88 คะแนน 2.สถาบันการบินพลเรือน ได้ 82.21 คะแนน 3.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ 84.40 คะแนน 4.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ 77.80 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 2 หน่วยงานได้แก่ 1.กรมป่าไม้ ได้ 84.43 คะแนน 2.องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูถัมภ์ (รัฐวิสาหกิจ) ได้ 84.82 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 2 หน่วยงานได้แก่ 1.กรมธุรกิจพลังงาน ได้ 83.95 คะแนน 2.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ 69.50 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 2 หน่วยงานได้แก่ 1.องค์การคลังสินค้า (รัฐวิสาหกิจ) ได้ 82.60 คะแนน 2.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ 83.92 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 1 หน่วยงานได้แก่ กรมการปกครอง ได้ 57.44 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 1 หน่วยงานได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ 77.88 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 1 หน่วยงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์กรมหาชน) ได้ 84.65 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 2 หน่วยงานได้แก่ 1.สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ 82.96 คะแนน 2.สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ 50.30 คะแนน
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 2 หน่วยงานได้แก่ 1.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ 84.15 คะแนน 2.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ 45.32 คะแนน (ได้คะแนนต่ำสุด)
หน่วยงานภาครัฐไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 5 หน่วยงานได้แก่ 1.สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ 79.71 คะแนน 2.สำนักงบประมาณ ได้ 83.63 คะแนน 3.โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รัฐวิสาหกิจ) ได้ 81.78 คะแนน 4.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ 80.01 คะแนน 5. สำนักงานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้ 55.33 คะแนน
สถาบันการอุดมศึกษา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี 26 แห่งได้แก่ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ 84.94 คะแนน 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ 80.73 คะแนน 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ได้ 84.94 คะแนน 4.มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ได้ 82.86 คะแนน 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลรัตนโกสินทร์ 84.49 คะแนน 6.มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 83.54 คะแนน 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ได้ 79.04 คะแนน 8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ 82.48 คะแนน 9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ 81.52 คะแนน 10.มหาวิทยาลัยบูรพาได้ 84.02 คะแนน 11.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ 83.25 คะแนน 12. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ 84.88 คะแนน 13.มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ได้ 74.18 คะแนน 14.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ 72.45 คะแนน 15.มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ได้ 84.89 คะแนน 16.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้ 84.56 คะแนน 17.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้ 83.33 คะแนน 18.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้ 84.77 คะแนน 19.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้ 83.14 คะแนน 20.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้ 84.82 คะแนน 21.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโวฒ ได้ 66.94 คะแนน 22.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ 61.28 คะแนน 23.สถาบันดนตรีกัลป์ยาณิวัฒนา ได้ 83.26 คะแนน 24.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ 72.99 คะแนน 25.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ 83.11 คะแนน 26. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ 72.45 คะแนน
ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดงานแถลงข่าว เผยแพร่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ระบุชัดเจนว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี พร้อมกับข้อเสนอแนะทางนโยบายและทางวิชาการ จากสถาบันวิจัยที่เป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้นำไปใช้ในการวางแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในปีงบประมาณถัดไป เพื่อที่จะให้องค์กรมีสุขภาวะในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนน ITA ต่ำกว่าเกณฑ์ ได้พัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
“ป.ป.ช.คาดหวังว่า เมื่อตัวแทนหน่วยงานต่างๆทราบผลคะแนน ITA ของหน่วยงานของตนเองแล้ว จะช่วยกันขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรของตัวเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น” ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ระบุ
น่าจับตามองต่อไปว่า ในปี 2563 หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านความโปร่งใส จำนวน 78 แห่ง เหล่านี้ จะมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างไร เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความโปร่งใสโดยเร็วที่สุด