“ท้องถิ่น”กับปัญหาขยะอันตราย

0
724

วันนี้อบจ.เชียงใหม่จัดให้ทุกพื้นที่
อึมครึมมาเป็นปีสำหรับปัญหา “ขยะอันตราย” ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ประสบปัญหาไม่มีสถานที่จัดเก็บหรือทำลาย รวมไปถึงเรื่องงบประมาณดำเนินการ จนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือชี้แจงให้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” เป็นผู้ดำเนินการของปัญหาขยะอันตราย นำไปสู่การทำลายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
กล่าวคือกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด จัดระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการ ๓Rs และหลักการประชารัฐตามกรอบแนวทางขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการจัดการของเสียอันตรายของจังหวัดตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น อีกทั้งดำเนินการจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวกับทีมงาน “คนล้านนา”ว่าในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมการจัดการขยะอันตราย ซึ่งในล็อตแรกได้ปล่อยขนวนรถไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 46 ตัน
ทั้งนี้จากแนวทางการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจรตั้งแต่การลดปริมาณของเสียที่แหล่งกำเนิด ตลอดจนการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และกำจัดขั้นสุดท้ายตามหลักการดำเนินงานด้าน ๓Rs คือการลดใช้ การใช้ช้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มกันในการเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม เพื่อบริหารจัดการของเสียอันตรายแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของทรัพยากรใหม่หรือแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน และการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดมาตรการในการจัดการ 3 มาตรการได้แก่ มาตรการลดการเกิดของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิด มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการของเสียอันตรายและมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการของเสียอันตราย โดยสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พศ.2560-2564) และแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นายบุญเลิศ กล่าวอีกว่าแนวทางบริหารจัดการของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ประกอบด้วยของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ30ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นภายในปี พศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทางไม่น้อยกว่าร้อนละ 50 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศภายในปี 2564 อีกทั้งได้กำหนดมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 เพื่อให้เป้าหมายของแผนปฏิบัติการดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายด้านการจัดการขยะปลายทาง กรณีขยะอันตรายชุมชนให้ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมตามจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนพร้อมกับบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตราย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
ว่ากันว่าการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนั้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พศ.2560 และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พศ.2561 อำนาจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจของราชการท้องถิ่นนั้นอีก ทั้งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พศ.2560 กำหนดให้การเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ งิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของราชการท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจอำนาจและหน้าที่สามารถทำกิจการใดๆอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5) พศ.2562และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2) พศ.2549 มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมและการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดจนมลพิษต่างๆ ประกอบด้วยประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศวันที่ 22 พ.ค.2558 เพื่อให้การกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย จำเป็นต้องจัดทำบันนทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะอันตรายอย่างเป็นระบบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่ออีกว่าในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่งแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการปัญหาของเสียอันตรายชุมชน โดยระบบบริหารจัดการและกำจัดของเสียอันตรายรวมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถลดปริมาณ คัดแยกของเสียอันตรายและนำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อการรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอยตามกฎหมาย
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่กำหนดช่วงระยะเวลาในการกำจัดขยะอันตรายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณขยะ ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต สามารถเก็บขน ขนส่งและกำจัดขยะอันตรายเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่สำคัญเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บขน ขนส่งและกำจัดขยะอันตรายชุมชนจากจุดรวบรวมของเสียอันตรายรวมของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้อง ขณะที่อง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมมือจะต้องรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการคัดแยกขยะ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท สนับสนุนอุปกรณ์การคัดแยกและการจัดเก็บอย่างถูกต้อง สนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชน จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ให้รวบรวมขยะอันตรายจากจุดรวบรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็นขนนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุก 1 เดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ขยะที่เกิดขึ้น ให้จัดรถสำหรับเก็บขนขยะอันตรายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนมา ณ จุดนัดหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กำหนด และให้รับผิดชอบดูแลรักษา ขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมไว้ ระหว่างรอการเก็บขนเพื่อส่งกำจัดและรายงานปริมาณขยะอันตรายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทราบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด
นับว่าปัญหาขยะอันตรายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก้ไขปัญหาไปอีกเปราะหนึ่ง เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้

ขยะอันตราย….นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยคาราวานรถบรรทุกขยะอันตรายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บมาให้ เพื่อไปดำเนินการกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมแจกจ่ายคู่มือการจัดการของเสียอันตรายจากชุมน