เทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัลพระปกเกล้า

0
372

เทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2562 องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานครฯ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้ารับมอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2562 จากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยเทศบาลนครลำปาง ได้มีการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวคิดสำคัญ 7 ประการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนคนเดินกาดกองต้า โครงการถนนสายวัฒนธรรม โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และโครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
สำหรับที่ผ่าน
มารางวัลดังกล่าว มีกระบวนการประเมินและคัดเลือกรางวัลพระปกเกล้า กว่า 5 ขั้นตอน ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภาโดยการพิจารณาคะแนนนั้น คณะกรรมการจะนำข้อมูลการร้องเรียนที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาพิจารณาประกอบด้วย จึงทำให้รางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและน่าภาคภูมิใจต่อเทศบาลนครลำปาง