ลงนาม

0
303

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนิพนธ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอินเนสตาร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านวิจัยสู่ภาคเอกชน โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ไปต่อยอดในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ รวมถึงการนำงานวิจัยไปใช้ได้จริง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้