รายงานผล

0
203

ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจาก NationTechnical Training Institute ประเทศกัมพูชา นักศึกษาทุนพระราชทานฯ เข้าพบ รศ.ดร.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนานาชาติ ด้านวิศวกรรมสำรวจอากาศยานไร้คนขับ UAV ณ ศูนย์วิจัยการเกษตร อ.เมือง จังหวัดลำปาง