ฟาร์อีสเทอร์นผลักดันหลักสูตร E-Commerce ระหว่างประเทศ

0
410

เมื่อวันที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฟาร์อีส เทอร์น นำโดย ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการ บดีฯ ให้การต้อนรับคณะ Beijing Municipal Education Commission ผู้บริหารสถานศึกษาจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยหัวหน้าคณะคือ Mr. Huang Kan Duputy Director-General สมาชิกของคณะผู้แทน รวมถึง Mr. Wu Ye (Officer of Division of Vocational and Adult Education), Mr. Zhang Yaosong (Vice President of Beijing Vocational College of Labor and Social Security), Mr. Hou Guang (Principal of Beijing Business School), Mr. Lu Chun yang (Vice Director of National E-Commerce Vocational Education Teaching Steering Committee), Mr. Duan Jian (Chairman of Beijing Bodao Qiancheng Information Technology Co.,Ltd) ณ ห้องประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
โอกาสนี้ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการ บดีฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Mr. Hou Guang (Principal of Beijing Business School) เพื่อกระชับความร่วมมือแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ให้เป็นรูปแบบใหม่และเป็นระบบในการจัดการศึกษานานาชาติ โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร E-Commerce ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารฯ ได้เยี่ยมชม และติดตามความก้าวหน้าของศูนย์ E-Commerce Valley ที่จัดตั้งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อีกด้วย