กีฬา K.T.C Kids

0
326

ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ K.T.C Kids Sports Day ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับนักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยในพิธีปิดการแข่งขันมีนายไพโรจน์ หน่อแก้ว ประธานเครือข่ายระดับอนุบาล เป็นประธาน ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่