ม.พายัพ มุ่งพัฒนาบุคลากร MOU อุตสาหกรรมโรงแรม

0
495

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะบริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด กลุ่ม บริษั ทโรงแรมเดอะเชียงใหม่ และบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว ณ ภัตตาคารบุนนาค อาคาร ทรินิตี้ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์ เกษม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า การลงนาม MOU เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ กับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด กลุ่มบริษัทโรงแรมเดอะเชียงให ม่ และบริษัทในเครือ เพื่อบูรณาการความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรอาชีพระยะสั้นสำหรับบุคลากร เพื่อนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวและให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน
ด้านนายธีรวุฒิ จรรญาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือวรวุฒิ กรุ๊ป และกลุ่มบริษัทโรงแรม เดอะ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วรวุฒิ กรุ๊ป และกลุ่มบริษัทในเครือ ยินดีให้ความร่วมมือในการให้สนับสนุนบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน (On the job training) สำหรับนักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนและความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องพัก การบริการส่วนหน้า ห้องปฏิบัติการทัวร์จำลอง