ลำพูนประชุมหารือแนวทาง

0
321

แก้ปมด้านการส่งออกลำไยจังหวัดลำพูน ประชุมร่วมกับกลุ่มตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกลำไยสดช่อ ตะกร้าขาว (ปลายทางตลาดจีน) เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการส่งออก
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (สวพ.1) เชียงใหม่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ส่งออกลำไย เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการส่งออก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มี นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สส.ลำพูน เข้าร่วมรับฟังปัญหา
โดยในวันนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกลำไยสดช่อ ตะกร้าขาว (ปลายทางตลาดจีน) ได้มายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเสนอให้ชะลอมาตรการ ที่ สวพ.1 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะส่งออกลำไย ไปยังประเทศจีน จะต้องมีหนังสือรับรอง GAP ของเกษตรกร จากเดิม 1 ไร่ ต่อ 1 ตู้ เป็น จำนวน 5 ไร่ ต่อ 1 ตู้ ซึ่งกระทบต่อการส่งออกลำไยของ ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยตัวแทนผู้ส่งออกได้ขอเสนอให้ สวพ.1 ชะลอมาตรการดังกล่าวออกไปก่อนสักระยะ เนื่องจากหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน GAP ของเกษตรกร ยังมีไม่เพียงพอต่อการส่งออกลำไยในฤดูกาลนี้
โดย สวพ.1 เชียงใหม่ รับดำเนินการชะลอการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวข้างต้น โดยใช้มาตรการเดิมไปก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกร และธุรกิจส่งออก โดยจะแจ้งกรมวิชาการเกษตรเพื่อทราบผลการ ข้อสรุปผลการหารือในวันนี้
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาออกเป็น 3 แนวทาง
1.ให้ สวพ.1 จัดทำแผนต่อไร่ต่อตู้ มีขึ้นตอนอย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การกำหนดอัตราจำนวนไร่ ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เกษตรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
2.เพื่อรองรับแผนต่อไร่ต่อตู้ ให้มีการพิจารณาในเรื่องของการออกหนังสือรับรอง GAP ให้สอดคล้องกับแผน ถ้าหากยังมีปัญหาด้านจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ หรืองบประมาณ อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็ต้องสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาล หรือกระทรวง อาจจะเสนอจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาทำ (Third Party) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
.ขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออก มีขั้นตอนอะไรอีกหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อให้ภาครัฐ และภาคธุรกิจ สามารถเดินต่อไปด้วยกันได้