ต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท “สร้างสรรค์งานจาก ผ้า ดิน ไม้ ไผ่ โลหะ”

0
336

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว “ต่อนยอน ออน คราฟท์ สตรีท (Tonyon on craft street)” เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 ณ ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งกิจกรรมภายในชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการจัดร้านค้าหัตถกรรมชุมชนที่นำวัสดุทางธรรมชาติ ทั้ง “ผ้า ดิน ไผ่ ไม้ โลหะ” และวัสดุเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในรูปแบบของชุมชน
นอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มนิทรรศการที่นำเสนอภูมิปัญญาความรู้ และคุณค่างานหัตถกรรมของชุมชน รวมถึงการจัดแสดงภูมิปัญญาเพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง ผ่านการสาธิตการประดิษฐ์กระทง ผางประทีป และโคมยี่เป็ง
อีกทั้งการจัดกิจกรรม Workshop สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจในงานหัตถกรรม อาทิเช่น การสร้างสรรค์ศิลปะจากเศษวัสดุเหลือใช้, การปะ ปัก จากเศษผ้า, การจักสานจากไม้ไผ่, การปั้นงานจากดิน และการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
“โหล่งฮิมคาว” ชื่อเรียกฟังดูแล้วอาจจะแปลกหู เพราะคํานี้เป็นชื่อเรียกของภาษาเหนือ “โหล่ง” มาจากคําว่า ย่านหรือชุมชน และ “ฮิมคาว” คือ ริมแม่น้ำคาว นําสองคํามารวมกันแล้ว เรียกว่า “โหล่งฮิมคาว” มีความหมายว่า ชุมชนย่านริมแม่น้ำคาวนั่นเอง โหล่งฮิมคาว เป็นชุมชนเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่คาว
วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย โดยจุดประสงค์หลัก ของชุมชนคือ ให้ลูกหลานของคนในพื้นที่ ได้กลับมาทํางานในถิ่นฐานบ้านเกิด จึงรวมตัวกันเกิดเป็นชุมชนโหล่งฮิมคาวเพื่อสร้างรายได้ โดยการเปิดร้านอาหาร ร้านค้าเพื่อนําเสนอสินค้าในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยือน โดยแต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป
กิจกรรมประจําปีของชุมชนโหล่งฮิมคาว ที่ทําติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้วกับงานกาดต่อนยอน ซึ่งเป็นงานประจําปีของชุมชนที่ทําขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็ง และเพื่อเป็นการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม รวมไปถึงแสดงให้ นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้เห็นถึงการพัฒนาสินค้าและหัตถกรรมในชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ในปีที่ผ่านมา โดยคอนเซปต์ของงานมี ความแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่ยังคงความเป็นศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์หลักของชุมชนเอาไว้ ซึ่งในปีนี้กาดต่อนยอนจัดขึ้นในคอนเซปต์ ต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท “สร้างสรรค์งานจาก ผ้า ดิน ไม้ ไผ่ โลหะ” ซึ่งสอดคล้องกับเมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก”(UNESCO Creative Cities Network) สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ขององค์การยูเนสโก ที่ร่วมเชิดชูคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ รวมทั้งหมด ได้แก่ ดนตรี สื่อศิลปะ หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ภาพยนตร์ อาหาร งานออกแบบ และวรรณกรรม
การจัดงานต่อนยอน ออนคราฟท์ สตรีท ในครั้งนี้ ชุมชนโหล่งฮิมคาวคาดว่าชุมชนของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ไปสู่ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” เตรียมความพร้อมในด้านปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ที่จะเอื้ออํานวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ รวมถึงนําความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาต่อยอดยกระดับเมืองสู่ Creative City ควบคู่กับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ ยกระดับ คุณค่าของงานคราฟท์ ด้วยพลังของคนในท้องถิ่นร่วมใจกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่อย่าง รู้คุณค่า