รับป้าย1ใน10 เมืองแห่งกีฬา

0
234

จังหวัดเชียงราย รับมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดแห่งเมืองกีฬา ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จัดให้มีพิธีมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬา ให้จังหวัดเชียงรายในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดแห่งเมืองกีฬา (Sport City) ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย รับมอบต่อจาก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ที่เข้ารับมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬา จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ในโอกาสที่จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา (Sport City) และเป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport tourism) มุ่งให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาวะที่ดี โดยมี จังหวัดที่ได้รับประกาศเป็นเมืองกีฬาในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย ตรังพัทลุง สงขลา ภูเก็ต ยะลา นครราชสีมา อุบลราชธานี จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร
สำหรับจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกไปแล้วในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชลบุรี ศรีสะเกษ อุดรธานี กระบี่ และสุพรรณบุรี ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย จะสนับสนุนงบประมาณให้ทั้ง 16 จังหวัดมาบริหารจัดการนำร่องในการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) อันจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยให้การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาภายในจังหวัด และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแข่งขัน ระดับโลก รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นการขยายผลการเป็นเมืองกีฬา และต่อยอดการพัฒนากีฬา ในจังหวัดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป