ผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง สวพส.

0
982

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเกษตรยุค 4.0 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ    

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงมุ่งยกระดับเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินให้เป็นผู้นำเกษตรกรในด้านต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเกษตร    ยุค 4.0  สถาบันจึงได้มุ่งพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานเพื่อยกระดับเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรผู้นำในด้านต่างๆ ผ่านการวางแผนการพัฒนาผู้นำเกษตรกรร่วมกับนักวิชาการรายสาขาตามแนวทางการดำเนินงานของสถาบัน มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบทบาทของผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางของสถาบันเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผู้นำเกษตรกรของสถาบันและบทบาทผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาแปลงเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน อีกทั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบของสถาบันด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาผู้นำเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาด้านการเกษตรในยุค 4.0 รวมทั้งทราบแนวทางการพัฒนาผู้นำเกษตรกรของสถาบัน และบทบาทผู้นำเกษตรกรในด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไปได้