สทป.เปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ที่เชียงใหม่

0
441

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย 3100 (เอกภพวิทยา) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. เริ่มจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ขึ้นในปี 2555 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะความรู้ด้านจรวด ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรของ สทป. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้ด้านจรวดได้เผยแพร่สู่สังคมให้เป็นประโยชน์และเกิดการพัฒนากว้างขึ้น โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ที่ผ่านมา สามารถสร้างความรู้ความสนใจด้านจรวดในหมู่เยาวชนจำนวนมาก เพื่อตอบสนองเป้าหมายการส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ และการพัฒนาจรวดประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานที่เป็นประโยชน์กว้างขึ้น สทป. จึงได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ในปี 2561 ขึ้นเป็นปีที่ 7  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้เปลี่ยนจากดินขับเชื้อเพลิงแข็งชนิดคอมโพสิตเป็นดินขับเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้น้ำตาลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือ

โดยเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6  สายวิทยาศาสตร์ ชายหญิง จำนวนรวม 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการจัดอบรมความรู้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์  มีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน หลังจากที่ได้อบรมความรู้ไปแล้ว สทป. ได้สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ลงมือพัฒนาสร้างจรวดประดิษฐ์ และนำจรวดประดิษฐ์มายิงทดสอบขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อแข่งขันชิงรางวัลกันในวันที่ 29 มิถุนายน 2561     ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ปี 2561 ใช้น้ำตาลเป็นดินขับ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สทป. สนับสนุนความรู้ด้านการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 50 คน พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการประดิษฐ์จรวดทั้งหมด ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากรและสถานที่ในการกิจกรรม ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านจรวดให้กับเยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวด ส่งเสริมให้นักประดิษฐ์คิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม สร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับเยาวชนและประเทศ ให้มีโอกาสได้เสริมสร้างความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต

 

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการ สทป. กล่าวอีกว่า กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ สทป. ได้ให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง   เพื่อเสริมสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ นักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยเพิ่มขึ้น      เป็นส่วนหนึ่งที่กิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์มุ่งหวัง และเป็นการตอกย้ำบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทป. ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานพร้อมกับการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม           ด้วยบุคลากรของ สทป. ที่สั่งสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของจากโครงการวิจัยพัฒนาจรวดหลายลำกล้องให้แก่เหล่าทัพ

“ผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมค่ายตลอด 4 วัน 3 คืน เป็นโอกาสการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ดีของเยาวชน ที่จะสร้างเสริมประสบการณ์และสร้างศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ส่งผลให้เกิดแนวคิด      ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่  ในอนาคตและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ”

พลอากาศตรี เจษฎา  คีรีรัฐนิคม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดของประเทศไทย กล่าวสรุป “ผลการยิงทดสอบจรวดประดิษฐ์ ด้วยการประลองประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของทุกทีมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  “ผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมค่ายจรวด ในปีนี้ ที่ สทป. ตั้งใจจัดให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะสามารถสร้างเสริมประสบการณ์และสร้างศักยภาพใหม่ให้แก่เยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่มีความสามารถและมีคุณค่าต่อประเทศ”

พล.อ.ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษา สทป. (ด้านกลยุทธ์) กล่าวว่า “เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อได้รับการเพิ่มพูนความรู้และโอกาสในการคิดค้นและพัฒนาด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ก็จะเป็นบุคลากรของชาติที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต” จากคำกล่าวนี้ จะเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้เป็นนักวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ สทป.ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้จรวดและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จากการสั่งสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรนักวิจัยของ สทป. ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาจรวดหลาย       ลำกล้องให้แก่เหล่าทัพ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรของชาติต่อไปในอนาคต อันเป็นทางหนึ่งในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทป. ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานพร้อมกับการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พล.อ.ชนินทร์ จันทรโชติ ได้กล่าวในตอนท้าย