วิสาหกิจชุมชนพร้าวโชว์เก่ง ทำอินทรีย์มากว่า 22ปี คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับจังหวัด

0
3113

วิสาหกิจชุมชนพร้าว ทำอินทรีย์มากว่า22ปีด้วย ใจนำ ตลาดตาม จนรับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 3ระดับจังหวัด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมพี่น้องเกษตรกร ม.7ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์เครือข่ายศพก.วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ โดยมีนางวรินทร มั่งมูลอู เกษตรอำเภอ และนายณรงค์ชัย ปาระโกน ประธานศพก.ร่วมให้ข้อมูล

นางวรินทร มั่งมูลอู เกษตรอำเภอ กล่าวว่า อำเภอพร้าวนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตข้าวมะลิคุณภาพดีตามระบบGAPแล้ว ยังมีกลุ่มเกษตรกรหนึ่งที่มุ่งมั่นในการทำการเกษตรอินทรีย์โดยสินค้าเกษตรที่ผลิตก็ได้แก่ ข้าวกล้อง พืชผัก ไม้ผลโดยร่วมกลุ่มกันจดทะเบียนในนาม” วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำอำเภอพร้าว”

ด้านนายณรงค์ชัย ปาระโกน ประธานกลุ่ม ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ ม.7 บ้านน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำการเกษตรได้เพียงปีละครั้งโดยอาศัยน้ำฝนเพราะอยู่ ในพื้นที่นอกเขตชลประทานทำให้เกษตรกรประสบปัญหาทั้งเรื่องของรายได้และการใช้สารเคมี คนในชุมชนจึงรวมกลุ่มกันเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี โดยเรียนรู้จากต้นแบบหลายๆแห่ง ตั้งแต่ปี 2538 จนปัจจุบัน จนสมาชิกทั้งสมาชิก 67ราย พื้นที่400กว่าไร่ พืชหลักๆจะมี ข้าว พืชผัก และถั่วเหลือง ด้านการบริหารจัดการกลุ่มนั้นเริ่มตั้งแต่ผลิตจนถึงการจำหน่าย โดยอาศัยการประชุมหรือทางกลุ่มจะใช้คำพูดว่า “ฮอมกำกึ๊ด” แบ่งการผลิตกันการผลิตตามคำสั่งซื้อจากคู่ค้าหรือความต้องการของตลาด ส่วนทางกลุ่มก็จะรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งราคาก็จะนำตลาด 1 – 2 บาท/กิโลกรัม จากนั้นตัวแทนสมาชิกไปจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นตลาดเจเจ , โอ้กะจู๋, ลำดีที่ขัวแดง ,บริษัทคู่ค้า เป็นต้น จนทำให้กลุ่มมีเงินหมุนเวียนสร้างรายได้กับชุมชนปีละกว่า 15ล้านบาท และยังแบ่งคืนสู่ชุมชนในงานสาธารณะประโยชน์ทั้งในรูปแบบผลผลิต ,ปัจจัย และปันผลแก่สมาชิกอีกด้วย รวมถึงปี 62 จะขยายผลให้ครบ 100 ครัวเรือนต่อไป โดยอาศัยศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ที่มีฐานเรียนรู้ 22 ฐานการเรียนรู้ เปิดให้คนที่สนใจมาเรียนรู้และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3ระดับจังหวัด

นายณรงค์ชัย  กล่าวทิ้งท้ายไว้อีกว่า การทำเกษตรอินทรีย์สามารถให้เกษตรกรลดต้นทุนได้จริง หลุดพ้นจากปัญหาสินค้าเกษตรในเรื่องของตลาดแต่ขออย่างเดียวต้องเปิดใจ ทำด้วยใจเพราะมันต้องอาศัยความเข้าใจ และความมุ่งมั่น เป็นอันดับแรก