Medical Book Days #15 งานนี้ ไม่ได้มีดีแค่หนังสือ

0
794

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานสัปดาห์หนังสือ Medical Book Days ครั้งที่ 15 งานนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่หนังสือ ต้องไปชมกัน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือ Medical Book Days ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนที่สนใจทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ให้รักการอ่าน และเป็นแหล่งในการเลือกซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ที่ทันสมัย ในราคาพิเศษ ในวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 8.00 – 19.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ หน้าห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ลานจอดรถด้านทิศตะวันตก บริเวณห้องประชุมชั้น 2 ระเบียงหน้าห้องประชุม ทางเชื่อม ระหว่างอาคาร (Skywalk) ช่วงอาคารบุญสม มาร์ติน ถึงอาคารเรียนรวม

ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการจำหน่ายหนังสือ ตำราเรียน ของขวัญของที่ระลึกหลากหลายประเภทเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจตลอดงาน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ เปิดเผยว่า การจัดงานสัปดาห์หนังสือ Medical Book Days ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเข้าถึงหนังสือ ตำรา สื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนับสนุนให้ชุมชนสวนดอกและชุมชนใกล้เคียงสนใจและรักการอ่าน ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทางการแพทย์ การสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง สร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีแก่นักศึกษาสู่ชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณาจารย์ บุคลากร ได้คัดเลือกหนังสือ ตำราใหม่ จัดซื้อเข้าห้องสมุดได้ตรงตามความต้องการ

ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ จากคณะต่างๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แนะนำคัดเลือกหนังสือใหม่ ให้แก่ห้องสมุดของตนเอง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีระยะเวลาการจัด 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์และร้านจำหน่ายหนังสือ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากการออกร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าต่างๆ แล้วยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจตลอดงาน ภายในห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 และบริเวณเวทีระเบียงชั้น 2 อาคารเรียนรวม ทางเชื่อมระหว่างอาคาร (Skywalk) ช่วงอาคารราชนครินทร์ถึงอาคารเรียนรวม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยการวิจัย รวมทั้งร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย ตลอดทั้ง 7 วัน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช. โทร.053-935202-8 http://www.med.cmu.ac.th/library/bookdays/