วิทยุการบินจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “วิทยุการบินห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ให้กับชุมชน”

0
556


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณลานหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่เป็นประธานกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “วิทยุการบินห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ให้กับชุมชน” ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและคุรภาพชีวิต สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ กรณีฉุกเฉินเบื้องต้น รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับชุมชนโดยรอบที่ทำการซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจหลักของบริษัทฯที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในการให้บริการ โดยมีคุณปรารถนา ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป(ภูมิภาค)ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่กล่าวรายงาน
สำหรับกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “วิทยุการบินห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ให้กับชุมชน” นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ได้ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงจำนวน 4 ถังและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่องโดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพในฐานะตัวแทนชุมชนเป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณ หลังจากเสร็จพิธีรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวก็ได้มีการให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยแก่คนในชุมชนและสามารถช่วยชีวิตในเบื้องต้นได้
นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมครั้งนี้เพื่อต้องการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมีอุปกรณ์ที่สามารถทำให้คนในพื้นที่ของชุมชนเกิดความปลอดภัยในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การจัดการอบรมดังกล่าว ยังช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ กรณีฉุกเฉินเบื้องต้นรวมทั้งการป้องกันและระงับอัคคีภัยอีกด้วย