วันจันทร์, กันยายน 27, 2021
หน้าแรก 2021 กันยายน

จดหมายเหตุรายเดือน กันยายน 2021

“ชวน” ขึ้นเหนือมอบนมผงเด็ก

0
"ชวน หลีกภัย" ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะตรวจราชการ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย หน้ากากเด็ก นมผง แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะและคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจราชการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์...

มทร.ล้านนา แปรรูปกาแฟอาราบิก้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในชุมชน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง) โดยมี ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในชุมชนอำเภอแม่วาง...

เยาวชนดีเด่นเชียงใหม่

0
.เยาวชนดีเด่นเชียงใหม่…………คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564” โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อบรมฯ ผ่านออนไลน์

0
อบรมฯ ผ่านออนไลน์……………….วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ธีรยุทธ บุญตัน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และอ.เจษฎา ชูดวง อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมกันเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารด้วย ICT สังกัด สพม.เชียงใหม่ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 77 คน) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom...

adiCET มร.ชม. จัดเวทีเสนอผลงานฯออนไลน์

0
เมื่อวันที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1...

เผยไทม์ไลน์ แผนฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน ในสังกัด อปท.

0
สถ. เตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายโชคชัย คำแหง ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ร่วมชี้แจง และมีผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ...

อัยการจังหวัดฮอด – พงส.เสวนาวิชาการเพื่ออำนวยความยุติธรรมทางอาญาแก่ประชาชน

0
เมื่อวันที่ผ่านมา นายนพวรรธน์ จารุพูนผล อัยการจังหวัดฮอด เป็นประธานเปิดโครงการ “เสวนาเพื่อระดมปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างพนักงานสอบสวนกับสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอฮอด โดยมีรองผู้กำกับการ หัวหน้างานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ของสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรฮอด สถานีตำรวจภูธรจอมทอง สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย...

สกู๊ป…….”ชวน หลีกภัย” เปิดอาคารสโมสรฅนท้องถิ่น ที่สารภี

0
อาคารสโมสรฅนท้องถิ่น ของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 173 บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารฯ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม นายเลอยศ...

เที่ยวเชียงรายดิ้น! เปิดด่านเชียงแสน

0
ท่องเที่ยวเชียงราย ดิ้นเปิดด่านชายแดนเชียงแสน-เชียงของ เชื่อมลาว พร้อมการเปิดด่านแม่สาย ชี้มีศักยภาพเท่าเทียมกัน หวั่นเสียโอกาสเชื่อมโยงฯ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย นายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย นายวชิระ รัศมีจันทร์ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์...

เชียงใหม่ฝนชุก แต่เขื่อนยังแห้ง

0
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ชี้แจงปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ น้อยกว่าปีที่แล้ว เร่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนให้มากที่สุด เตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2565เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่าปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสายสาขามีแนวโน้มทรงตัว ซึ่งจากการตรวจวัดแม่น้ำปิงที่บริเวณวงแหวนรอบ 3 มีปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 329 ล้านลูกบาศก์เมตร...