วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก การพัฒนาลำน้ำแม่คาว

แท็ก: การพัฒนาลำน้ำแม่คาว

อบจ.เชียงใหม่ เปิดรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว

0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเวทีประชาคมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสี่ปี (พ.ศ.2561-25564) และในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมประชาคมในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ รวมถึงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับจังหวัด ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในการบูรณการแผนงาน โครงการ แก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาวอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันเป็นผลเนื่องมาจากผลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาขยายพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ...