วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก ขยะอันตราย

แท็ก: ขยะอันตราย

“ท้องถิ่น”กับปัญหาขยะอันตราย

0
วันนี้อบจ.เชียงใหม่จัดให้ทุกพื้นที่ อึมครึมมาเป็นปีสำหรับปัญหา “ขยะอันตราย” ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ประสบปัญหาไม่มีสถานที่จัดเก็บหรือทำลาย รวมไปถึงเรื่องงบประมาณดำเนินการ จนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือชี้แจงให้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” เป็นผู้ดำเนินการของปัญหาขยะอันตราย นำไปสู่การทำลายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ กล่าวคือกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด จัดระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการ ๓Rs และหลักการประชารัฐตามกรอบแนวทางขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการจัดการของเสียอันตรายของจังหวัดตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น อีกทั้งดำเนินการจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...